සෞඛ්‍ය ලේකම්

එස්.තිරුවාකරන් මහතා

සෞඛ්‍ය ලේකම්  

     සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්

1 වන මහල,
සෞඛ්‍ය ගම්මානය,  පන්නෙයි
යාපනය, ශ්‍රී ලංකාව.

 

දුරකතන අංකය: +94-21-222 0800
ෆැක්ස් අංකය:+94-21-222 0806  ජංගම:  0773800022

විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :
mhealthnpc@gmail.com

මෙහෙවර

කායික හා මානසික ශාරිරික යෝග්‍යතාවයෙන් යුතු සෞඛ්‍ය සම්පන්න සමාජයක් සුරක්ෂිත කිරීම, ජාතික හා ජාත්‍යන්තර වෛද්‍ය ක්‍රම යොදාගනිමින් සහ පුනරුත්ථාපන ක්‍රියාකාරකම් මගින් කාන්තා හා ළමා අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කරමින් අප පළාතේ දායකත්වය රටේ ජාතික සංවර්ධනය උදෙසා ලබාදීම.

 

පුවත් සහ සිදුවීම්

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ඩෙංගු මදුරුවන් බෝවීම වළක්වාගැනීමේ වැඩසටහන් පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් පවත්වනු ලැබිණ

ඩෙංගු මදුරුවන් බෝවීම වළක්වාගැනීමේ වැඩසටහන් පිළිබ සාකච්ඡාවක් 2019 ජනවාරි 08 වන දින උතුරු පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ ශ්‍රවණාගාරයේ දී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ ලේකම් සී.තිරුවාහරන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වනු ලැබිණ.

Read more...

වට්ටුක්කෝට්ටෛ ප්රාෘදේශීය රෝහල, මරුතන්කර්නි සෞඛය වෛද්යූ නිලධාරි කාර්යාලය යනාදියන්හි නව ගොඩනැගිලි විවෘත කරනු ලැබිණ

උතුරු පළාතේ සෞඛ්ය සේවා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අලුතින් ඉදිකරනු ලැබූ ගොඩනැගිලි 2017.09.24 වන දින විවෘත කරනු ලැබිණ.

Read more...

උතුරු පළාත් ඔට්ටිසම් ප්ර්තිපත්ති කෙටුම්පත නිකුත් කිරීමේ වැඩමුළුව

උතුරු පළාත් ඔට්ටිසම් සහ ඒ සමග සම්බන්ධතා දක්වන මොළය සහ නහර පද්ධතියේ වෙනස් ක්රිුයාකාරිත්වයක් දක්වන ළමුන් සොයා ඇගයීම් කිරීම, සුදුසු ප්රාතිකාර සහ මැදිහත්වීම් ලබා දීම, අධ්යා පනය ලබා දීම, අවශ්යය පුහුණුවීම් ලබා දීම, සමාජයේ එකට ජීවත් වී යනාදි බොහෝ කරුණු ඇතුළත් ඔට්ටිසම් ප්රබතිපත්ති කෙටුම්පත නිකුත් කිරීමේ වැඩමුළුව 2017 ජූලි 19 වන දින යාපනයේ පිහිටි රිල්කෝ හෝටලයේ දී පවත්වනු ලැබීය.

Read more...

ජාතික මදුරු මර්දන සතියේ වැඩමුළුව - 2016.09.27 – 2016.10.03

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් ජාතික මදුරු මර්දන සතිය මූලික කොටගත් වැඩමුළුවක් යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ විවෘත එළිමහනේ 2016 සැප්තැම්බර් මස 27 වන දින පැවැත්විණි.

Read more...

ජාත්‍යන්තර යෝගා දිනය සැමරේ 2016

ජාත්‍යන්තර යෝගා දිනය නිමිත්තෙන් උතුරු පළාත් දේශීය වෛද්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සංවිධානය කළ සූර්ය නමස්කාරම් (සූර්ය වන්දනාව) යෝගා වැඩසටහන පළාත් දේශීය වෛද්‍ය කොමසාරිස් වෛද්‍ය එස්.

Read more...