කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවර

ගරු පොන්නුතුරෙයි අයින්ගරනේසන් මැතිතුමා

කෘෂිකර්ම හා ගොවිජන සේවා, සත්ත්ව පාලන, වාරිමාර්ග, ජල සම්පාදන, ආහාර සැපයුම් හා ඛෙදාහැරීම්, පරිසර හා සමූපකාර සංවර්ධන අමාත්‍යවර

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යතුමාගේ කාර්යාලය,
නො.295, නුවර පාර, අරියාලෙයි, යාපනය,
ශ්‍රී ලංකාව

 
දුරකථනය: +94-21-221 1266
 ෆැක්ස්: +94-21-221 1267
විද්‍යුත් තැපෑල:
aygaranesan59@gmail.com

කෘෂිකර්ම ලේකම්

එම්.පැට්‍රික් ඩිරන්ජන් මහතා

කෘෂිකර්ම හා ගොවිජන සේවා, සත්ත්ව පාලන, වාරිමාර්ග, ජල සම්පාදන,ආහාර සැපයුම් හා ඛෙදාහැරීම්, පරිසර හා සමූපකාර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ කාර්යාලය

නො. 4, බෘෘඩි පටුමග, 
පුංගන්කුලම් මංසන්ධිය, නුවර පාර,
අරියාලෙයි, යාපනය, ශ්‍රී ලංකාව

 

දුරකථනය: +94-21-222 0880
 ෆැක්ස් +94-21-222 0882

විද්‍යුත් තැපෑල
npminagri@yahoo.com

උතුරු පළාත් ජල සම්පත් සංවර්ධන සමුළුව - 2017

උතුරු පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය විසින් උතුරු පළාත් ජල සම්පත් සංවර්ධන සමුළුවක් පැවැත්විය. සැලසුම් ක්‍රමය, ස්ථාවර කළමනාකරණය යනාදිය තුළින් උතුරු පළාතේ ඇති ජල මට්ටම පවත්වාගෙන යාම මගින් පළාත් ජල සංකල්පය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් මෙම සමුළුව පවත්වනු ලැබිණ. 

Read more...

ගොවි සම්මාන උළෙල

උතුරු පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය විසින් සුලන්රු ඒර්ප පින්නදු උලගම් යන වැකිය සනිටුහන් කරමින් ගොවි සම්මාන උළෙල 2017 ජනවාරි 22 වන දින කෝපායි ක්‍රිස්තියානි විදුහලේ දී සමරන ලදි.

Read more...

උතුරු පළාත් ස්වභාවික ආපදා අවම කිරීමේ දිනය

උතුරු පළාත් කෘෂිකර්ම පරිසර අමාත්‍යංශය විසින් “උතුරු පළාත් ස්වභාවික ආපදා අවම කිරීමේ දිනය” 2016 දෙසැම්බර් 26 වන දින ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබිණ. උතුරු පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය ගරු පී. අයින්ගරනේසන් මැතිඳුන් විසින් මෙම වැඩසටහන ආරම්භ කෙරුණි.

Read more...

කෘෂිකර්ම උපදේශකවරු (අභ්‍යාසලාභී) බඳවා ගැනීම

කෘෂිකර්ම උපදේශකවරු (අභ්‍යාසලාභී) 12 දෙනෙකුට පත්වීම් ලිපි ලබාදීමේ උත්සවය 2016 දෙසැම්බර් 20 වන දින කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ දී පැවැත්විය.

Read more...

ලෝක පාංශු දිනය

උතුරු පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය විසින් “ලෝක පාංශු දිනය” 2016 දෙසැම්බර් 19 වන දින වට්ටකච්චි ප්‍රදේශයෙහි පිහිටා ඇති කෘෂිකර්ම පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ දී සමරන ලදි. උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ගරු ටී. ගුරුකුලරාජා මැතිඳුන් විසින් මෙම වැඩසටහන ආරම්භ කරනු ලැබිණ. 

Read more...

මල් ප්‍රදර්ශනය  - 2016 නොවැම්බර් 5-11

උතුරු පළාත් ගස් සිටුවීමේ මාසය නිමිතිකොටගත් මල් ප්‍රදර්ශනය මේවර අපේ මහ පොළොවේ අපේ ගස් යන කියමන සනිටුහන් කරමින් උතුරු පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය මගින් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

Read more...