කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවර

ගරු පොන්නුතුරෙයි අයින්ගරනේසන් මැතිතුමා

කෘෂිකර්ම හා ගොවිජන සේවා, සත්ත්ව පාලන, වාරිමාර්ග, ජල සම්පාදන, ආහාර සැපයුම් හා ඛෙදාහැරීම්, පරිසර හා සමූපකාර සංවර්ධන අමාත්‍යවර

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යතුමාගේ කාර්යාලය,
නො.295, නුවර පාර, අරියාලෙයි, යාපනය,
ශ්‍රී ලංකාව

 
දුරකථනය: +94-21-221 1266
 ෆැක්ස්: +94-21-221 1267
විද්‍යුත් තැපෑල:
aygaranesan59@gmail.com

කෘෂිකර්ම ලේකම්

එම්.පැට්‍රික් ඩිරන්ජන් මහතා

කෘෂිකර්ම හා ගොවිජන සේවා, සත්ත්ව පාලන, වාරිමාර්ග, ජල සම්පාදන,ආහාර සැපයුම් හා ඛෙදාහැරීම්, පරිසර හා සමූපකාර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ කාර්යාලය

නො. 4, බෘෘඩි පටුමග, 
පුංගන්කුලම් මංසන්ධිය, නුවර පාර,
අරියාලෙයි, යාපනය, ශ්‍රී ලංකාව

 

දුරකථනය: +94-21-222 0880
 ෆැක්ස් +94-21-222 0882

විද්‍යුත් තැපෑල
npminagri@yahoo.com

මල් ප්‍රදර්ශනය  - 2016 නොවැම්බර් 5-11

උතුරු පළාත් ගස් සිටුවීමේ මාසය නිමිතිකොටගත් මල් ප්‍රදර්ශනය මේවර අපේ මහ පොළොවේ අපේ ගස් යන කියමන සනිටුහන් කරමින් උතුරු පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය මගින් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

Read more...

උතුරු පළාත් ගස් සිටුවීමේ මාසය - 2016 නොවැම්බර් මස 1-30

උතුරු පළාත් ගස් සිටුවීමේ මාසය මේවර “අපේ මහ පොළොවේ අපේ ගස් ” යන කියමන සනිටුහන් කරමින් උතුරු පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය මගින් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

මෙම වැඩසටහන උතුරු පළාත් ගරු කෘෂිකර්ම අමාත්‍යතුමාගේ නායකත්වය යටතේ උතුරු පළාත් ගරු ප්‍රධාන අමාත්‍යතුමා විසින් 2016-11-01 වන දින කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයේ ගෝවින්දන් කඩ හන්දියේ දී මෙම වැඩසටහන ආරම්භ කරන ලදි.

Read more...

පළාත් නිශ්චිත සංවර්ධන ප්‍රදානය යටතේ උසස් වර්ගයේ ගවයන් ඛෙදාදීමේ උත්සවය - වවුනියාව දිස්තිර්ක්කය

2016 වර්ෂයේ පළාත් නිශ්චිත සංවර්ධන ප්‍රදානය යටතේ උසස් වර්ගයේ ගවයන් ඛෙදාදීමේ උත්සවයක් 2016 සැප්තැම්බර් මස 13 වන දින වවුනියාව පූන්තෝට්ටම් හි පිහිටි ප්‍රාදේශීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ දී පැවැත්විණි.

Read more...

උතුරු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යතුමා ඉරණමඩු ජලාශයේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු නිරීක්ෂණය කිරීමේ ක්ෂේත්‍ර චාරිකාවක

උතුරු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ගරු විනිසුරු සිි.වී. විග්නේශ්වරන් මැතිතුමා 2016 සැප්තැම්බර් 12 වන දින ඉරණමඩු ජලාශයේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු නිරීක්ෂණය කිරීමේ ක්ෂේත්‍ර චාරිකාවක නිරත විය.

මෙහිදී ජලාශයේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සහ කාර්ය ප්‍රගතිය සඳහා ඇති බාධා පිළිබඳව ද උතුරු පළාත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් සමග සාකච්ඡා කරන ලදී. තවද ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා සියළුම වැඩබිම්වල සංචාරය කරමින් එහි තත්ත්වය සෘජුවම නිරීක්ෂණය කළේය.

Read more...

ඊ - භෝග සායනය පිළිබඳ වැඩමුළුව

උතුරු පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, පැළෑටි සංරක්ෂණ සේවය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සහ කෘෂිකර්මය හා ජීව විද්‍යාව සඳහා වන ජාත්‍යන්තර මධ්‍යස්ථානය එක්ව සංවිධානය කරන ලද ඊ - භෝග සායනය පිළිබඳ වැඩමුළුවක් 2016 සැප්තැම්බර් 05 දින සිට 07 වන දින දක්වා යාපනය දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ දී පැවැත්විණි.

Read more...

කෘෂි වගා ලිං ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම පිළිබඳ සාකච්ඡාව

යාපනය හා කිලිනොච්චිය දිස්ති්‍රක්කවල පිහිටි කෘෂි වගා ලිං ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමේ වැඩසටහනක් 2016 සැප්තැම්බර් මස 12 වන දින යාපනය මහජන පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි. 

Read more...