ලේකම්

අාර්.වරදලිංගම් මහත්මිය 

 කාන්තා කටයුතු, පුනරුත්ථාපන, සමාජ සේවා, සමූපකාර, ආහාර සැපයුම් හා බෙදා හැරීම් සහ කර්මාන්ත හා ව්‍යවසාය ප්‍රවර්ධන  අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්

කාන්තා කටයුතු අමාත්‍යාංශ කාර්යාලය

නො. 4, බෘෘඩි පටුමග, 
පුංගන්කුලම් මංසන්ධිය, නුවර පාර,
අරියාලෙයි, යාපනය, ශ්‍රී ලංකාව

 

දුරකථනය: +94-21-222 0880
 ෆැක්ස් +94-21-222 0882

විද්‍යුත් තැපෑල

කාන්තා නායකත්වය ගත් පවුල් සඳහා ජීවනෝපාය සහාය ලබා දීම

උතුරු පළාත් කාන්තා කටයුතු අමාත්‍යාංශය මගින් තෝරාගනු ලැබූ කාන්තා නායකත්වය ගත් පවුල් 50 කට විශේෂ ජීවනෝපාය සහය ලබා දීමේ සැලසුම ක්‍රියාවට නැංවිය.

 

මෙයට අනුව උතුරු පළාතේ ඇති එක් එක් දිස්ත්‍රික්කයෙන් කාන්තා නායකත්වය ගත් පවුල් 10 ක් වශයෙන් අදාළ ව්‍යාපෘතියට තෝරා ගනු ලැබීණ.