ගරු ආණ්ඩුකාරවර

රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

 

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

කාන්තාවන් සඳහා ස්වයං රැකියා (වෛශ්) සංවිධානයේ වාර්ෂික මහා සමුළුව සහ ප්‍රදර්ශනය - 2017

කාන්තාවන් සඳහා ස්වයං රැකියා (වෛශ්) සංවිධානයේ 2017 වර්ෂය සඳහා වූ වාර්ෂික මහා සමුළුව සහ ප්‍රදර්ශනය 2017 නොවැම්බර් 28 වන දින පවත්වනු ලැබීය.

Read more...

සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

Vision

Co-operative movement promoted and empowered for socio, economic and cultural growth in Five Districts of the Northern Province.

Mission

Facilitate and promote Co-operative values by sharing socio, economic resources among the people to promote Co-operative services and contribute to the human development based economy.

 

පුත්තූර් මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ විද්‍යාලීය ස්වර්ණ ජයන්ති උළලට ආණ්ඩුකාරතුමා සහභාගි විය.

පුත්තූර් මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ විද්‍යාලීය ස්වර්ණ ජයන්ති උළලට උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන් සහභාගි විය. මෙම උළෙල 2017 නොවැම්බර් 17 වන දින පවත්වනු ලැබිණ.

Read more...

උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා තම උපන් දිනය කෛතඩි ශාන්ති වැඩිහිටි නිවාසයේ දී සමරන ලදි.

උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන් තම උපන් දිනය යාපනය කෛතඩි ශාන්ති වැඩිහිටි නිවාසයේ දී 2017 ෙනාවැම්බර් 18 වන දින සමරනු ලැබීය.

Read more...

උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ජාතික ධජය ප්‍රතික්ෂේප කිරීම සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුකාරවරයාගේ මාධ්‍ය හමුව

උතුරු පළාත්  අධ්‍යාපන අමාත්‍ය කේ.සර්වේෂ්වරන් මහතා ජාතික ධජය ප්‍රතික්ෂේප කිරීම සම්බන්ධයෙන් උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන්ගේ මාධ්‍ය හමුව බත්තරමුල්ල පිහිටි ආණ්ඩුකාර උප ලේකම් කාර්යාලයේ දී පැවැත්විනි.

Read more...

යාපනය මහනගර සභාවේ විශ්‍රාමික වයස ළඟා වූ සෞඛ්‍ය සේවකයින් සඳහා ස්ථීර පත්වීම්

යාපනය මහනගර සභාවේ  විශ්‍රාමික වයස ළඟා වූ සෞඛ්‍ය සේවකයින් සඳහා ස්ථීර පත්වීම් ලිපි උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන් විසින් ප්‍රධානය කෙරුණි. මෙම වැඩසටහන 2017 නොවැම්බර් 17 වන දින යාපනයේ පිහිටි ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ දී පවත්වන ලදි.

Read more...

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ