ගරු ආණ්ඩුකාරවර

රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

 

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

උතුරු පළාත් කෘෂිකර්ම ඇමති වැඩ බලන මහා ඇමති වශයෙන් වැඩ බාර ගනී.

උතුරු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය සී.වී.විග්නේශ්වරන් මහතා කැනඩාවේ විදෙස් සංචාරයක බලා පිටත්වූ බැවින් ඒ සදහා ඇතිවන පුරප්පාඩුව පිරවීම සදහා උතුරු පළාත් කෘෂිකර්ම,ගොවිජන සේවා,සත්ත්ව පාලන,වාරිමාර්ග,ජල සම්පාදන,ආහාර සැපයුම් හා බෙදාහැරීම්,පරිසර සහ සමුපකාර සංවර්ධන අමාත්‍ය පොන්නතුරෙයි අයින්ගරනේෂන් මහතා අද දින වැඩ බලන උතුරු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ගරු උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙන ලදී.

 

මෙම වැඩසටහන 2017 ජනවාරි 03 වන දින යාපනයේ පිහිටි උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ දී පැවැත්විය.

 

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ