ගරු ආණ්ඩුකාරවර

රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

 

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලීය අලුත් අවුරුදු සැමරුම

උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලීය දෙදහස් දාහත වර්ෂයේ  අලුත් අවුරුදු සැමරුම යාපනයේ පිහිටි ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ දී 2017 ජනවාරි 02 වන දින පැවැත්විය. මෙම සැමරුම් උළෙල ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එල්. ඉලංගෝවන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.

මෙහිදී ප්‍රථම ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් විසින්  ජාතික කොඩිය එසවීම සිදු විය. ඉන්පසු රාජ්‍ය සේවයේ ප්‍රතිඥාව දීම සිදු විය. ඉන් අනතුරුව තේ සංග්‍රහයක් සමගින් නිලධාරීන් සමග සුහද සාකච්ඡාවක් පවත්වන ලදි. 

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ