ගරු ආණ්ඩුකාරවර

රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

 

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

උපාධිදාරී ගුරුවරුන්ට පත්වීම් ලිපි ලබා දීම.

උපාධිදාරී ගුරුවරු 72 කට පත්වීම් ලිපි ලබා දීමේ වැඩමුළුව 2017 ජනවාරි 02 වන දින උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විණි. උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික, ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍ය ටී. ගුරුකුලරාසා මැතිඳුන් ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් සහභාගි විය. උතුරු පළාත් සභා මන්ත්‍රි ධර්මපාල සෙනෙවිරත්න මහතා මෙහි විශේෂ ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් සහභාගි විය.

දෙමළ මාධ්‍යයෙන් ගුරුවරු 26 දෙනෙකු සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන් ගුරුවරු 46 දෙනෙකු මෙම පත්වීම් ලිපි ලබා ගත්හ. ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා, විශේෂ ආරාධිත අමුත්තා සහ අනෙකුත් සම්භාවනීය අමුත්තන් විසින් මෙම පත්වීම් ලිපි ලබා දෙනු ලැබිණ.

උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන සංස්කෘතික හා ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශ ලේකම් ආර්. රවීන්ද්‍රන් මහතා, උතුරු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂමේ ලේකම් ආර්. වරදලිංගම් මහතා, උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ එස්. උදයකුමාර් මහතා සහ අධ්‍යාපන උසස් නිලධාරීන් මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වූහ.

 

විෂය සංඛ්‍යාව
දෙමළ මාධ්‍ය
ගෘහ විද්‍යාව 26
සිංහල මාධ්‍ය
සිංහල 18
ඉංග්‍රීසි 01
ඉතිහාසය 03
සිවිල් 09
භූගෝල විද්‍යාව 03
තොරතුරු තාක්ෂණය 01
කෘෂිකර්මය 01
සංගීතය 01
නැටුම් 05
මග පෙන්වීම් හා උපදෙස් 04

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ