ගරු ආණ්ඩුකාරවර

රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

 

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

උපාධිදාරි ගුරුවරුන්ට සහ ගුරු සහයකයින් සදහා පත්වීම් ලබා දෙනු ලැබිණ. 

උපාධිදාරි ගුරුවරුන් 549 දෙනෙකුටත්, ගුරු සහයකයින් 480 දෙනෙකුටත් පත්වීම් ලබා දීමේ උත්සවය 2017 මාර්තු 13 වන දින යාපනය හින්දු බාලිකා විද්‍යාලයේ දී පැවැත්විය. 

දෙමළ, සිවිල්, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය, කෘෂිකර්මය, මාධ්‍යය අධ්‍යයනය, මග පෙන්වීම් හා උපදෙස් යනාදී විෂයන් වල පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිදාරී ගුරුවරු බඳවා ගැනීමේ තරඟකාරී විභාගයෙන් සමත් වූවන් සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණය හා ප්‍රායෝගික විභාගය 2017 ජනවාරි 16 වන දින සිට 18 දක්වා පැවැත්විය. එමෙන්ම ගුරු පුහුණු විද්‍යාලයේ පාඨමාලාව හදාරා අවසන් කළ ගුරු සහයකයින් 480 කට ද පත්වීම් ලබා දෙනු ලැබිණ.

උතුරු පළාත් සභා සභාපති සී.වී.කේ. සිවඥාණම් මහතා, උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික කටයුතු, ක්‍රීඩා හා යෙෳවන කටයුතු අමාත්‍ය ටී.ගුරුකුලරාසා, උතුරු පළාත් සභා නියෝජිතයින්, උතුරු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් ඒ.පත්තිනාදන් මහතා, උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එල්. ඉලංගෝවන් මහතා, රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා ලේකම් ආර්. වරදලිංගම් මහත්මිය, අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ ලේකම් ආර්. රවීන්ද්‍රන් මහතා, කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරු සහ අනෙකුත් උසස් නිලධාරීන් මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වී සහතිකපත් ප්‍රධානය කළහ.

 

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ