ගරු ආණ්ඩුකාරවර

රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

 

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුදු සැමරුම ගරු ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ දී පැවැත්විනි

උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් කාර්යාලීය අලුත් අවුරුදු සැමරුම උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන්ගේ නායකත්වයෙන් යාපනයේ පිහිටි ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ දී 2017 අප්රේයල් 18 වන දින පැවැත්විනි.

 

මෙහිදී පොල්තෙල් පහන දැල්වීම සහ සර්වාගමික පූජකවරුන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබීමෙන් අනතුරුව ආණ්ඩුකාරතුමා විසින් සභාව අමතන ලදි. ඉන් අනතුරුව ආණ්ඩුකාරතුමා විසින් දුප්පත් පවුල් වලට අයත් පාසල් යන දරු දැරියන් 500 කට වැඩි ප්‍රමාණයකට පාසල් උපකරණ ලබා දෙන ලදි. ඉන්පසු තේ සංග්රලහයක්ද පැවැත්විනි. 

උතුරු පළාත් ප්රරධාන අමාත්ය  ගරු විනිසුරු සී.වී.විග්නේෂ්වරන් මැතිඳුන්, උතුරු පළාත් ධීවර අමාත්ය  බී.ඩෙනීශ්වරන් මහතා, උතුරු පළාත් සභා විපක්ෂ නායක එස්. තවරාසා මහතා, උතුරු පළාත් සභා නියෝජිතයින්, උතුරු පළාත් ප්රවධාන ලේකම් ඒ. පත්තිනාදන් මහතා, ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එල්. ඉලංගෝවන් මහතා, උතුරු පළාත් අමාත්යං ශ ලේකම්වරු, දෙපාර්තමේන්තු ප්ර්ධානීන්, ආණ්ඩුකාර කාර්යාලීය නිලධාරිවරු ඇතුළු කාර්යය මණ්ඩලය මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වූහ. 

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ