ගරු ආණ්ඩුකාරවර

රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

 

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

කාර්මික නිලධාරිවරුන්ගේ පත්වීම් ලිපි ආණ්ඩුකාරතුමා විසින් ප්‍රධාන ලේකම් වෙත භාර දෙන ලදි.

උතුරු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් ඉල්ලුම්පත්‍ර කැඳවා සම්මුඛ පරීක්ෂණයකින් අනතුරුව තෝරාගත් කාර්මික නිලධාරීන් 25 දෙනෙකුගේ පත්වීම් ලිපි ගරු උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මහතා විසින් උතුරු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් ඒ.පත්තිනාදන් මහතා වෙත භාර දෙන ලදි.

මෙම අවස්ථාවට උතුරු පළාත් උසස් නිලධාරීන්, තේරී පත් වූ කාර්මික නිලධාරීන් යනාදිවරු සහභාගි වූහ. 

 

 

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ