ගරු ආණ්ඩුකාරවර

රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

 

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

සුසාන භූමියක් නිසා ඇති වන ගැටළු පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් පවත්වනු ලැබිණ.

 ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශයන් වල දක්නට ලැබෙන සුසාන භූමීන් නිසා ඇති වන ගැටළු පිළිබඳ විමර්ශන රැස්වීමක් 2017 අගෝස්තු 09 වන දින උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේදී පැවැත්විණි.

 

මෙම අවස්ථාවට පළාත් පාලන කොමසාරිස් පැට්‍රික් ඩිරංජන් මහතා, පුතූර් ප්‍රාදේශිය සභා ලේකම්, කෝපායි ප්‍රාදේශිය ලේකම්, ග්‍රාමසේවක සහ උසස් බලධාරීන් සමග සිවිල් සමාජයේ බොහෝ දෙනා සහභාගි වූහ.

මෙම රැස්වීම අවසානයේ සුසාන භූමි පරිපාලනය උතුරු පළාත් පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය යටතේ ඇති හෙයින් මෙම ගැටළුව  ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා වෙත ඉදිරිපත් කරන ලෙස උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන් විසින්  සම්බන්ධ පාර්ශවය වෙත දැනුම් දෙන ලදි. 

 

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ