ගරු ආණ්ඩුකාරවර

රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

 

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

උතුරේ ධීවර වරායන් පහක ප්රදතිසංස්කරණ කටයුතු ආරම්භ කරන ලදි

උතුරු පළාත් ධීවරයින්ගේ ප්‍රශ්ණ ගැටළු හා ධිවර වරායන් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම පිළිබඳ ඇති ගැටළු සම්බන්ධයෙන් විශේෂ සාකච්ඡාවක් 2017.08.29 වන දින ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍ය ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා හා උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන් අතර ධීවර සහ ජලජ සම්පත් අමාත්‍යාංශයේ දී පැවැත්විනි.

මෙහිදී උතුරු පළාතේ ධීවරයින් මුහුණපා ඇති ප්‍රධාන ගැටළු පිළිබඳ සාකච්ඡා කළ අතර ධීවර වරායන් පහක් නැවත සංවර්ධනය කිරීමට ද තීරණය කරන ලදි. එහිදී උතුරු පළාත තුළ පිහිටා ඇති තෙල්ලිප්පලෛ, මාදගල්, පුන්කුඩිතීව්, ආනකෝට්ටේ, මණ්ඩතිව් යන ධීවර වරායන් 05 නැවත සංවර්ධනය කිරීමට තීරණය කරන ලදි. මේ වන විට ඊට අදාළ ඉඩම් වල ගැටළු නිරාකරණය කර ඇති අතර ඒ ඒ වරායන් ආශ්‍රිත ධීවරයින්ට අවශ්‍ය ඉන්ධන ලබාදීම සඳහා සුදුසු මධ්‍යස්ථානයක්ද මසුන් ගබඩා කිරීමට මධ්‍යස්ථානයක්ද ඉදිකිරීමට සූදානම් කර ඇත.

මෙම ගත් තීන්දු තීරණ පිළිබඳ නැවත සාකච්ඡාවක් එළඹෙන 2017 සැප්තැම්බර් 07 වැනි දින යාපනය ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ දී පැවැත්වීමට තීරණය විය.

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ