ගරු ආණ්ඩුකාරවර

රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

 

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

අස්ගිරි නාහිමිපාණන් වහන්සේ යාපනයට වැඩම කරන ලදි

ජාතික සංහිඳියා ප්රසතිපත්තිය යටතේ තල් අරඹ හා පොල් අරඹ යාකරමින් උතුරු දකුණ පාලම ශක්තිමත් කරමින් මහා විහාර වංශික ශ්යාපමෝපාලි මහා නිකායේ අස්ගිරි මහා විහාර පාර්ශවයේ අතිපූජ්යක මහා නායක ආචාර්ය  වරකාගොඩ ධම්මසිද්ධි ශ්‍රී පඤ්ඤානන්ද ඥානරතනාභිධාන නාහිමිපාණන් වහන්සේ 2017 අගෝස්තු මස 30 වන දින උතුරු පළාත් ආඥාපති දර්ශන හෙට්ටිආරච්චි මහතාගේ ආරාධනාවක් පරිදි උතුරු පළාතේ සංචාරයක නිරත විය.

එම සංචාරය අතර යාපනය දිස්ත්රි ක් ලේකම් කාර්යාලයේ දී උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ගරු රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිතුමා ඇතුළු යාපනයේ සර්ව ආගමික නායකයින් අතර හමුවක්ද පැවැත්වින. එහිදී ඒ ඒ ආගමික නායකයින් අතර ආගම් පිළිබඳව පවතින ගැටළු සාකච්ඡාවට ගැනින.

මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වී අදහස් දැක්වූ ගරු උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමා ප්ර කාශ කළේ අප රටේ හැමදාම කතාවට ලක්වන මිනීමැරුම්, දූෂණ, ළමා අපචාර, මත්ද්රාව්යර පිළිබඳ සටන ආණ්ඩුවට නීතිරීති වලින් පමණක් විසඳන්නට බැරි බවත් මේ සඳහා නීති ක්රිළයාමාර්ග ගන්නේ නම් සෑම නිවසකම පොලීස් නිලධාරිවරු පත්කිරීමට වන බවයි. එහෙත් මෙය ක්රිූයාවට නැංවිය නොහැකි කාරණාවකි. එබැවින් මෙම ප්රසශ්න වලට විසඳුම් සෙවිය හැක්කේ මෙම ආගමික නායකයින්ට පමණි. අද උතුරට එන්න බයයි කියන ජනතාවට අස්ගිරි මහා විහාර පාර්ශවයේ මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ මෙම පැමිණීම ප්රතශ්න දහසකට උත්තර දෙනවට වඩා උතුරේ ජනතාවට පිළිතුරක් ලැබුණු බවද එතුමා ප්රනකාශ කර සිටී.

 

 width=500

 width=500

 width=500

 width=500

 width=500

 width=500

 width=500

 width=500

 width=500

 width=500

 

 width=500

 width=500

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ