ගරු ආණ්ඩුකාරවර

රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

 

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

මහා බ්‍රිතාන්‍ය මන්ත්‍රිවරු පිරිසක් හා උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා අතර හමුවක්

මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන මන්ත්‍රිවරුන් වන රනිල් මල්ගම් ජයවර්ධන, ඩාන් කාර්ඩන්, ක්‍රිස් ග්‍රීන්, කේලි ටොල්හර්ස්ට්, ක්ලෙමෙන්සි හග්ගීස් යන මන්ත්‍රිවරු අද දින උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමන් යාපනය පිහිටි ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ දී හමු විය. එහිදී ඔවුන් ජනවාර්ගික සමගිය හා සංහිඳියා වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව සාකච්චා කරන ලදි.

ඒ අනුව උතුරු පළාත තුල ඇති වී තිබෙන සංවර්ධනය පිළිබඳව ඔවුන්ගේ සතුට ප්‍රකාශ කළ අතර ඔවුන්ට දැනගැනීමට අවශ්‍යව තිබූ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව, ඉඩම් නිදහස් කිරීම පිළිබඳ හා නැවත පදිංචි කිරීම පිළිබඳව විමසා සිටින ලදි. 

ඒ පිළිබඳ පූර්ණ විස්තරයක් උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමන් ඔවුනට ලබා දුන් අතර එහිදි ඔවුන් විමසා සිටියේ දැනට උතුරේ සිටින හමුදා භටයින් පිළිබඳව හා ඉඩම්වල ප්‍රමාණයන්ද, සාදන ලද නිවාස ප්‍රමාණයන් පිළිබඳ විස්තරය.

එහිදී ඒ පිළිබඳ ඔවුන්ට විස්තරාත්මකව හා ලිඛිතව ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් ඔවුනට ලබා දුන් අතර මධ්‍යම රජය මගින් ලබා දී ඇති ආධාර හා මුදල් ප්‍රමාණයන් පිළිබඳ විස්තරද ඔවුනට ලබා දෙන ලදි. 

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ