ආණ්ඩුකාරවර

ගරු ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

විද්යුත් තැපෑල: hgnp.op@gmail.com

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

මැහුම් උපදේශක ගුරුවරුන් සඳහා පත්වීම් ලිපි ප්‍රධානෝත්සවය

මැහුම් උපදේශක ගුරුවරුන් සඳහා වූ පත්වීම් ලිපි ප්‍රධානය කිරීමේ වැඩමුළුව 2018 අප්‍රේල් 05 වන දින යාපනයේ පිහිටි ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ දී පවත්වනු ලැබින. මෙම පත්වීම් ලිපි උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මහතා අතින් ප්‍රධානය කෙරුණි. 

මෙම අවස්ථාවට උතුරු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් ඒ.පත්තිනාදන් මහතා, ප්‍රධාන අමාත්‍ය අමාත්‍යංශ ලේකම් රූබිනී වරදලිංගම් මහත්මිය, ආණ්ඩුකාරවර සහකාර ලේකම් ජේ.එක්ස්. සෙල්වනායගම් මහතා, ග්‍රාම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තු වැඩබලන අධ්‍යක්ෂ නලායිනි ඉන්බරාජ් මහත්මිය යනාදිවරු සහභාගි වූහ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ