ආණ්ඩුකාරවර

ගරු ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

විද්යුත් තැපෑල: hgnp.op@gmail.com

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

 උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශ සඳහා නව ලේකම්වරු පත්කරන ලදි.

උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන සංස්කෘතික කටයුතු, ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යංශය හා කෘෂිකර්ම හා ගොවිජන සේවා, සත්ව පාලන, වාරිමාර්ග, ධීවර, ජලසම්පාදන සහ පරිසර අමාත්‍යංශ සඳහා නව ලේකම්වරු පත් කරනු ලැබින.

 

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ ලේකම් වශයෙන් සිවලිංගම් සත්‍යසීලන් මහතා පත්කරනු ලැබින. කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශ ලේකම් වශයෙන් කන්දෛයියා දෙයිවේන්දිරන් මහතා පත්කරනු ලැබින.

එම පත්වීම් වලට අදාළ පත්වීම් ලිපි උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන් විසින් ලබා දෙනු ලැබින. මෙම වැඩසටහන 2018 මැයි 05 වන දින යාපනයේ පිහිටි ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ දී පවත්වනු ලැබින. මෙම අවස්ථාවට ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එල්.ඉලංගෝවන් මහතා, සහකාර ලේකම් ජේ.එක්ස්.සෙල්වනායගම් මහතා යනාදිවරු සහභාගි වූහ. 

 

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ