ගරු ආණ්ඩුකාරවර

රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

 

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

වලිකාමම් අධ්‍යාපන කලාපීය පාසල් සඳහා මලළ ක්‍රීඩා තරඟාවලිය

වලිකාමම් අධ්‍යාපන කලාපීය පාසල් සඳහා මලළ ක්‍රීඩා තරඟාවලියක් වට්ටුක්කෝට්ටෛ යාපනය විද්‍යාලයේ දී  2018 මැයි මස 04 වන දින පවත්වනු ලැබින. මෙම අවස්ථාවට ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන් සහභාගි විය.

 එමෙන්ම මෙහිදී පසුගිය වසරේ අධ්‍යාපන  කලාප මට්ටමින් කුසලතා දැක්වූ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සඳහා කුසලාන ප්‍රධානය කරනු ලැබීය. 

 

 

 

 

 

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ