ආණ්ඩුකාරවර

ගරු ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

විද්යුත් තැපෑල: hgnp.op@gmail.com

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

ආණ්ඩුකාරවර නව සම්බන්ධීකරණ ලේකම් පත්කරන ලදි.

උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර සම්බන්ධීකරණ ලේකම් වශයෙන් සුන්දරම් ඩිවකලාලා මහතා 2018 මැයි මස 16 වන දින පත්කරනු ලැබිණ. එතුමාට අදාළ පත්වීම් ලිපිය උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන් විසින් ලබා දෙනු ලැබිණ.

මෙතෙක් කාලයක් සම්බන්ධීකරණ ලේකම් වශයෙන් රාජකාරි කළ එච්.සුමනපාල මහතා විශ්‍රාම ගත් බැවින් සම්බන්ධීකරණ ලේකම් වශයෙන් සුන්දරම් ඩිවකලාලා මහතා පත්කරන ලදි.

 

 

 

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ