ආණ්ඩුකාරවර

ගරු ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

විද්යුත් තැපෑල: hgnp.op@gmail.com

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

යාපනය පනනාහම් මෙයිකණ්ඩාන් පාසලේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් හට ආණ්ඩුකාරතුමා විසින් පාපැදි ප්‍රධානය කරන ලදි. 

යාපනය පන්නාලෛ මෙයිකණ්ඩාන් මහා විද්‍යාලීය ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට පාපැදි 25ක් උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ගරු රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන් විසින් 2018 මැයි 17 වන දින ප්‍රධානය කරනු ලැබින.

යාපනය  නාගරික රෝට්ටරික් සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ මෙම වැඩසටහනට ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් සහභාගි වූ උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමා මෙහිදී එම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්හට පාපැදි සහ සහතිකපත් ප්‍රධානය කළේය. 

මෙම පාසලේ විදුහල්පති සුලමාමදි ගනේෂමූර්ති මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වනු ලැබූ මෙම වැඩසටහනට ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එල්.ඉලංගෝවන් මහතා, වලි බටහිර ප්‍රාදේශිය සභා මන්ත්‍රි සුබරූබන් මහතා, රෝට්ටරික් සංගමේ සභාපති ලේකම් ඇතුළු සාමාජිකයින් රැසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වූහ. 

 

 

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ