ආණ්ඩුකාරවර

ගරු ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

විද්යුත් තැපෑල: hgnp.op@gmail.com

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

රුක් රෝපණ දිනය මුල්කර ගනිමින් පාසල් වලට පැළ ලබා දෙන ලදි.

උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන් විසින් යාපනය මහනගර සභා සීමාවට අයත් ප්‍රදේශයන් වල පාසල් වලට 2018 මැයි මස 30 වන දින පැළ ලබා දෙනු ලැබීය.

 

එළඹෙන ජුනි මස 05වන දිනැති ජාතික රුක් රෝපණ දිනය මුල්කරගනිමින් පැළ හාරදහසක් යාපනය මහනගර සභා සීමාවට අයත් ප්‍රදේශයන් වල  සිටවීමට අදාළ කටයුතු ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන් විසින් සංවිධානය කරනු ලැබීය. ඒ යටතේ පාසල් වලට අදාළ පැළ ඒ ඒ පාසල් වලට ගොස් එම සිසුදරුවන් හට බෙදා දෙනු ලැබීය. 

මෙහි දී යාපනය වේම්බඩි බාලිකා විද්‍යාලය, යාපනය මධ්‍යම විද්‍යාලය, තිරුක්කුඩුම්බ කන්‍යාරාමය, යාපනය වෛදීශ්වරා විද්‍යාලය, වන්නෛ නාවලර් මහා විද්‍යාලය, කොලුම්බුත්තුරෛ හින්දු මහා විද්‍යාලය, යාපනය කොට්ටඩි නමසිවාය විද්‍යාලය, චුණ්ඩුකුලි බාලිකා විද්‍යාලය, සෙන් ජෝන්ස් විද්‍යාලය, සෙන් පට්ට්‍රික් විද්‍යාලය, කනගරත්තිනම් මහා විද්‍යාලය, පෙරියපුලම් මහා විද්‍යාලය, නල්ලූර් සෙන් බෙනඩිට්ක් රෝමන් කතෝලික දෙමළ මිශ්‍ර පාසල, යාපනය හින්දු බාලිකා විද්‍යාලය, හින්දු ප්‍රාථමික පාසල, සෙංගුන්තා හින්දු විද්‍යාලය ඇතුළුව පාසල් 16 කට පැළ ලබා දෙනු ලැබිණ. 

මෙහි දී කොස්, අඹ, මහෝකනි, නෙල්ලි, කජු ආදි පැළ ජාති එළඹෙන 05 වන දින සිටවීමට  නියමිතයි.  

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ