ආණ්ඩුකාරවර

ගරු ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

විද්යුත් තැපෑල: hgnp.op@gmail.com

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලීය ජංගම සේවාව මුලතිව් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී පවත්වනු ලැබිණ.

උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන්ගේ සංවිධානයෙන් මුලතිව් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී ජංගම සේවාවක් 2018 ජුනි මස 14 වන දින පවත්වනු ලැබිණ.

මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ දක්නට ලැබෙන ඉඩම් සම්බන්ධ ගැටළුවලට විසඳුම් ලබා දීම සඳහා ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලීය ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම ජංගම සේවාව පවත්වනු ලැබීය.

මෙම අවස්ථාවට ඉඩම් අමාත්‍යංශ අතිරේක ලේකම්  දයාරත්න මහතා, මහවැලි අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ගුණපාල මහතා, නිවාස ඉදිකිරීම් අධිකාරියේ නිලධාරීන් සහ ග්‍රාම නිලධාරිවරුන්ද සහභාගි වූහ. 

 

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ