ආණ්ඩුකාරවර

ගරු ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

විද්යුත් තැපෑල: hgnp.op@gmail.com

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

කලෛමහල් විද්‍යාලීය ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් ආණ්ඩුකාරතුමා සහභාගි විය.

මුලතිව් මුල්ලියවලෛ කලෛමහල් විද්‍යාලීය ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවය සඳහා ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන් සහභාගි විය. මෙම උත්සවය 2018 ජුනි මස 14 වන දින පවත්වනු ලැබිණ. 

මෙහිදී අදහස් දැක්වූ ගරු ආණ්ඩුකාරවරයා අධ්‍යාපනය ලබා දියුණුවක් ලැබූ උතුරු පළාත දැනට සියලුම සම්පත් තිබියදීත් අධ්‍යාපනයෙන් පසුබසින තත්වයක් දක්නට ලැබීම ගැන කණගාටුව ප්‍රකාශ කරනු ලැබීය. කොයි පාසලට ගියත් එහි ගොඩනැගිලි නැහැ, වැසිකිළි පහසුකම් නැහැ, ක්‍රීඩා පිට්ටනියක් නැහැ කියා පැමිණිලි කරන විදුහල්පතිවරුන් එහි අධ්‍යාපන දියුණුවේ පසුබැසීමක් දක්නට ලැබීම පිළිබඳව කිසිවක් නොකියයි යනුවෙන්ද පැවසීය. 

මෙම අවස්ථාවට විශේෂ ආරාධිත අමුත්තන් වශයෙන් උතුරු පළාත් කෘෂිකර්ම හා ධීවර අමාත්‍ය සිවනේසන් මහතා, ප්‍රාෙද්ශිය සභා සභාපති ඇතුළු බොහෝ දෙනෙකු සහභාගි වූහ. 

 

 

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ