ආණ්ඩුකාරවර

ගරු ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

විද්යුත් තැපෑල: hgnp.op@gmail.com

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

උතුරු පළාත් පාරම්පරික උරුමයන් පිළිබඳ මධ්‍යස්ථානයක් ප්‍රධාන අමාත්‍යතුමා විසින් විවෘත කරනු ලැබිණ.

උතුරු පළාත් පාරම්පරික උරුමයන් පිළිබඳ මධ්‍යස්ථානයක් උතුරු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ගරු විනිසුරු සී.වී.විග්නේෂ්වරන් මැතිඳුන් විසින් 2018 ඔක්තෝම්බර් මස 18 වන දින විවෘත කරනු ලැබිණ.

 

උතුරු පළාත් සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සංවිධානය කරනු ලැබූ මෙම උත්සවය උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික කටයුතු, ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍ය වෛද්‍ය කේ.සර්වේෂ්වරන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වනු ලැබිණ. 

මෙම මධ්‍යස්ථානය සී.සී.ටී.එම් විද්‍යාල පරීශ්‍රයේ පිහිටා ඇත. මෙම මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීමෙන් අනතුරුව ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සාකච්ඡාවක්ද පවත්වනු ලැබිණ. 

උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික කටයුතු, ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යංශ ලේකම් එස්.සත්‍යසීලන්  මහතා, උතුරු පළාත් සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තු සහකාර අධ්‍යක්ෂ පී.අබිරාමි මහත්මිය, අමාත්‍යංශ නිලධාරීන් රැසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වූහ.  

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ