ආණ්ඩුකාරවර

ගරු ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

විද්යුත් තැපෑල: hgnp.op@gmail.com

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

කාන්තා කටයුතු අමාත්‍යංශ ලේකම් සහ නිලධාරීන් සමග ආණ්ඩුකාරතුමා සාකච්ඡාවක් පවත්වනු ලැබිණ.

කාන්තා කටයුතු අමාත්‍යංශ ලේකම් සහ නිලධාරීන් සමග උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන් සාකච්ඡා කරනු ලැබීය. මෙම සාකච්ඡාව 2018 ඔක්තෝම්බර් මස 25 වන දින යාපනයේ පිහිටි ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ දී පවත්වනු ලැබිණ. 

කාන්තා කටයුතු, පුනරුත්ථාපන, සමාජ සේවා සමූපකාර, ආහාර සැපයුම් හා බෙදාහැරීම්, කර්මාන්ත හා ව්‍යවසාය ප්‍රවර්ධන සහ වෙළඳ හා වාණිජ්‍ය අමාත්‍යංශය හා ඒ යටතේ පවතින දෙපාර්තමේන්තු වල ලේකම්, සහකාර ලේකම්, දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්, ගණකාධිකාරි හා අනෙකුත් උසස් නිලධාරීන් මෙම සාකච්ඡාවට සහභාගි වූහ. පළාත් සභා පාලන කාලයේ ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබූ සංවර්ධන වැඩ කටයුතු සහ අවසන්  නොකළ සංවර්ධන වැඩ කටයුතු පිළිබඳවත් ආණ්ඩුකාරතුමා මෙහිදී අසා දැනගත්තේය. 

කාන්තා කටයුතු අමාත්‍යංශය මගින් අනාගතයේ දී ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඇති සංවර්ධන වැඩකටයුතු, මහජන සේවාවන්, ක්ෂණිකව මහජනතාව වෙනුවෙන් ඉටුකළ යුතු වැඩකටයුතු පිළිබඳවත් ආණ්ඩුකාරතුමා මෙහිදී විමර්ෂනය කරනු ලැබීය. 

මහජනතාවට හොඳ සේවාවක්  ලබාදීම සඳහා සියලුම නිලධාරීන් සූදානමින් සිටිය යුතු බවට පැවසූ ආණ්ඩුකාරතුමා කුඩා කර්මාන්තශාලාවන්, ස්වයං රැකියා වල යෙදීමට උත්සහ කරන්නන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් සහ අනුමැතීන් ක්ෂණිකව ලබා දිය හැකි කාර්යාලයක් අමාත්‍යංශය තුළ පිහිටුවා ගන්නා ලෙසත් නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දෙනු ලැබීය.  

මෙම සාකච්ඡාවට ප්‍රධාන ලේකම් ඒ. පත්තිනාදන් මහතා, ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එල්.ඉලංගෝවන් මහතා හා නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම්වරු සහභාගි වූහ. 

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ