වවුනියාව දකුණු සිංහල ප්‍රාදේශිය සභාව මුහුණ දෙන ගැටළු පිළිබද ආණ්ඩුකාරතුමා සාකච්ඡා කරන ලදි.

වවුනියාව සිංහල ප්‍රාදේශිය සභා සභාපති, ලේකම් සහ සාමාජිකයින් 2018 දෙසැම්බර් මස 28 වන දින ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිදුන් හමුවී සාකච්ඡා කරනු ලැබූහ.

 

ප්‍රාදේශිය සභා ට්‍රැක්ටර් යාන්ත්‍රික රියදුරු පුරප්පාඩු, සභාවේ ආදායම වැඩිකර ගැනීම සඳහා ජේසීබී එකක් මිලදී ගැනීම, ප්‍රදේශවල උප කාර්යාල පිහිටුවීම සදහා මූල්‍ය පහසුකම් ලබාගැනීම යනාදි විවිධ කාරණා පිළිබඳව මෙහිදී සාකච්ඡා කරනු ලැබිණ.

විශේෂයෙන්ම ප්‍රාදේශිය සභාවට අයත් ප්‍රදේශ වල දක්නට ලැබෙන කළුගල් කොරිය සඳහා බදු මුදල් හා වෙළඳ ප්‍රවාහන බලපත්‍ර සඳහා වූ මුදල වැඩි කිරීමට අනුමැතිය ලබාදෙන මෙන් සභාවේ සභාපති සී.පී.අලගල්ල මහතා ඉල්ලා සිටියේය.

ඉල්ලීම් පිළිබඳ විස්තරාත්මක වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසට ආණ්ඩුකාරතුමා සභා ලේකම්වරයා හට නියෝග කරනු ලැබීය.

මෙම සාකච්ඡාවට ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එල්.ඉලංගෝවන් මහතා, උතුරු පළාත් පළාත් පාලන කොමසාරිස් එම්. පෙඩ්ඩ්‍රික් නිරංජන් මහතා, ප්‍රධාන අමාත්‍ය අමාත්‍යංශ වැඩබලන ලේකම් සරස්වදී මෝහනාදන් මහත්මිය යසනාදිවරු සහභාගි වූහ.