ගරු ආණ්ඩුකාරවර

ගරු සූරේන් රාඝවන්

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

 

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර ධූරය සඳහා ආචාර්‍ය සුරේන් රාගවන් මහතා පත් කරන ලදි.

ආචාර්‍ය  සුරේන් රාගවන් මහතා උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා වශයෙන් 2018 ජනවාරි 07 වන දින අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉදිරියේ දී දිවුරුම් දුන්නේය. 

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ