ආණ්ඩුකාරවර

ගරු ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

විද්යුත් තැපෑල: hgnp.op@gmail.com

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

නව ආණ්ඩුකාරතුමා වැඩ භාර ගන්නා ලදි.

උතුරු පළාත් නව ආණ්ඩුකාරතුමා ආචාර්‍ය සුරේන් රාඝවන් මහතා 2019 ජනවාරි මස 09 වන දින යාපනයේ පිහිටි ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ දී සර්ව ආගමික වතාවන් සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව පූජකවරුන්ගේ ආශිර්වාද ලබා ගනිම්න් වැඩ භාර ගන්නා ලදි. මෙහිදී ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එල්. ඉලංගෝවන් මහතා විසින් උතුරු පළාත් නව ආණ්ඩුකාරතුමා පිළිගනු ලැබිණ.

ආගමික පූජකවරු, උතුරු පළාත් සභා ලේකම් සී.වී.කේ. සිවඥාණම් මහතා, හිටපු උතුරු පළාත් විපක්ෂ නායක එස්. තවරාසා මහතා, යාපනය නගර සභා නගරාධිපති ඉමානුවල් ආර්නෝල්ඩ් මහතා, උතුරු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් ඒ. පත්තිනාදන් මහතා, උතුරු පළාත් දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු,  ඉන්දියානු නියෝජ්‍ය තානාපති එස්. බාලචන්දිරන් මහතා, ආරක්ෂක හමුදා නිලධාරීන්, ශ්‍රේෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන්, අමාත්‍යංශ ලේකම්වරු, දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්ඇතුළු බොහෝ දෙනා මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වූහ. 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ