ආණ්ඩුකාරවර

ගරු ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

විද්යුත් තැපෑල: hgnp.op@gmail.com

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

ආරක්ෂක හමුදාව විසින් නිදහස් කරනු ලැබූ ඉඩම් ආණ්ඩුකාරතුමා විසින් මහජනතාව වෙතට භාර කරනු ලැබිණ.

කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කයේ කරච්චි සහ කණ්ඩාවලෛ ප්‍රාෙද්ශිය ලේකම් කොට්ඨාශ වල ආරක්ෂක හමුදාව විසින් නිදහස් කරනු ලැබූ ඉඩම් මහජනතාව වෙතට භාර කිරීමේ වැඩසටහන ගරු ආණ්ඩුකාරවර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (07) දින කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී පවත්වනු ලැබිණ.

මේ යටතේ ආරක්ෂක හමුදාව යටතේ තිබූ අක්කර 39.95 ක ඉඩම් නිදහස් කරනු ලැබූ අතර එයින් මහජනතාවට අයිති අක්කර 21.24 ක ඉඩම් ප්‍රමාණයක් සඳහා වූ ඉඩම් බලපත්‍ර එම ඉඩම් අයිතිකරුවන් වෙතට ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා විසින් ලබා දෙනු ලැබිණ. 

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ