අධ්‍යාපන ලේකම්

එස්. සත්‍යසීලන් මහතා
අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික කටයුතු, ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු  අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ කාර්යාලය, 

චෙම්මනි පාරනල්ලූර්යාපනය,  ශ්‍රී ලංකාව

 

දුරකතන: 021-221 925

9 ෆැක්ස්: 021-222 0794

  ජංගම: 0774933994

විද්‍යුත් තැපෑල: sathiyaseelan1964@gmail.com

මෙහෙවර

  අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික හා ක්‍රීඩා යනාදි අංශ වල ක්‍රියාකාරකම් සැලසුම් කිරීම හා මග පෙන්වීම් තහවුරු කරන ප්‍රතිපත්ති නිර්මාණය කිරීමත්,  පුද්ගලික සංවර්ධනය ගොඩනැංවීම තහවුරු කිරීමත්, උතුරු පළාතේ සමාන පෞරෂත්වයකින් යුත් සමාජයක් බිහි කිරීමත් වේ.  

පුවත් සහ වැඩසටහන්

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

13 වන පළාත් මට්ටමේ බර ඉසිලීමේ තරඟාවලිය

13 වන පළාත් මට්ටමේ පිරිමි, ගැහැණු බර ඉසිලීමේ තරඟාවලිය යාපනය දුරෛයප්පා ක්‍රීඩාංගනයේ දී 2019 පෙබරවාරි 09 වන දින පවත්වනු ලැබිණ. උතුරු පළාත් ක්‍රීඩා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් මෙම තරඟාවලිය පවත්වා ඇත. 

Read more...

13 වන පළාත් මට්ටමේ කරාතේ තරඟාවලිය

13 වන පළාත් මට්ටමේ පිරිමි, ගැහැණු කරාතේ තරඟාවලිය මන්නාරම අභ්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගනයේ දී 2019 පෙබරවාරි 09 වන දින පවත්වනු ලැබිණ. උතුරු පළාත් ක්‍රීඩා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් මෙම තරඟාවලිය පවත්වා ඇත. 

Read more...

උතුරු පළාත් පාරම්පරික උරුමයන් පිළිබඳ මධ්‍යස්ථානයක් ප්‍රධාන අමාත්‍යතුමා විසින් විවෘත කරනු ලැබිණ.

උතුරු පළාත් පාරම්පරික උරුමයන් පිළිබඳ මධ්‍යස්ථානයක් උතුරු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ගරු විනිසුරු සී.වී.විග්නේෂ්වරන් මැතිඳුන් විසින් 2018 ඔක්තෝම්බර් මස 18 වන දින විවෘත කරනු ලැබිණ.

Read more...

පාරම්පරික වේදිකා නාට්‍ය රංග කලාවක් යාපනයේදී ඉදිරිපත් කෙරිණ.

උතුරු පළාත් සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පවත්වනු ලැබූ පාරම්පරික වේදිකා නාට්‍ය පාසෛයූර් සෙන් ඇන්ට්‍රනිස් විවෘත වේදීකාවේ 2018 ඔක්තෝම්බර් මස 20 වන දින පවත්වනු ලැබිණ.

Read more...

මන්නාරම තිරුක්කේදීශ්වරම් ගෞරි අම්බාල් රජයේ දෙමළ මිශ්‍ර පාසලේ නව ගොඩනැගිල්ලක් විවෘත කරන ලදි.


ජපන් ජනතාවගේ මූල්යමය සහයෝගය ඇතිව එක්සත් ජාතික සංවිධානයේ නියෝජිතයන් විසින් මන්නාරම තිරුක්කේදීශ්වරම් ගෞරි අම්බාල් රජයේ දෙමළ මිශ්‍ර පාසලේ නව ශ්‍රවණාගාරයත් සමග එක්වූ පන්ති කාමර ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකර 2017.10.09 වන දින විවෘත කරනු ලැබිණ.

Read more...