ගරු අමාත්‍ය

ගරු ආචාර්‍යය කන්දයියා සර්වේෂ්වරන්  

අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික කටයුතු, ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යවර

අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගේ කාර්යාලය, 

නො.124, ආඩියපාදම් පාර,

කල්වියන්කාඩු, යාපනය. 

ශ්‍රී ලංකාව.

 
 
දුරකතන: 021-2054094 
ෆැක්ස්: 021-2054093 
විද්‍යුත් තැපෑල: 
 

 

අධ්‍යාපන ලේකම්

එස්. සත්‍යසීලන් මහතා
අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික කටයුතු, ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු  අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ කාර්යාලය, 

චෙම්මනි පාරනල්ලූර්යාපනය,  ශ්‍රී ලංකාව

 

දුරකතන: 021-221 925

9 ෆැක්ස්: 021-222 0794

  ජංගම: 0774933994

විද්‍යුත් තැපෑල: sathiyaseelan1964@gmail.com

මෙහෙවර

  අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික හා ක්‍රීඩා යනාදි අංශ වල ක්‍රියාකාරකම් සැලසුම් කිරීම හා මග පෙන්වීම් තහවුරු කරන ප්‍රතිපත්ති නිර්මාණය කිරීමත්,  පුද්ගලික සංවර්ධනය ගොඩනැංවීම තහවුරු කිරීමත්, උතුරු පළාතේ සමාන පෞරෂත්වයකින් යුත් සමාජයක් බිහි කිරීමත් වේ.  

පුවත් සහ වැඩසටහන්

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

මන්නාරම තිරුක්කේදීශ්වරම් ගෞරි අම්බාල් රජයේ දෙමළ මිශ්‍ර පාසලේ නව ගොඩනැගිල්ලක් විවෘත කරන ලදි.


ජපන් ජනතාවගේ මූල්යමය සහයෝගය ඇතිව එක්සත් ජාතික සංවිධානයේ නියෝජිතයන් විසින් මන්නාරම තිරුක්කේදීශ්වරම් ගෞරි අම්බාල් රජයේ දෙමළ මිශ්‍ර පාසලේ නව ශ්‍රවණාගාරයත් සමග එක්වූ පන්ති කාමර ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකර 2017.10.09 වන දින විවෘත කරනු ලැබිණ.

Read more...

වවුනියාව සෙට්ටිකුලම මහා විද්‍යාලීය 2016 වන වර්ෂය සඳහා වූ විශිෂ්ට දක්ෂතා දැක්වූවන් හට ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවයක් 2017.10.09 වන දින පවත්වනු ලැබීය.

වවුනියාව සෙට්ටිකුලම මහා විද්‍යාලීය 2016 වන වර්ෂය සඳහා වූ විශිෂ්ට දක්ෂතා දැක්වූවන් හට ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවයක් 2017.10.09 වන දින විද්‍යාලීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී පවත්වනු ලැබීය. මෙම අවස්ථාවට ගරු අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික කටයුතු, ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍ය ආචාර්‍ය කන්දයියා සර්වේශ්වරන් මැතිඳුන් ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් සහභාගි විය.

Read more...

කෝපායි ක්‍රිස්තියානි විද්‍යාලීය වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රධානොත්සවයට ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමා සහභාගි විය.

කෝපායි ක්‍රිස්තියානි විද්‍යාලීය වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රධානොත්සවය 2017 සැප්තැම්බර් මස 27 වන දින වද්‍යාලීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී පවත්වනු ලැබීය. මෙම අවස්ථාවට ගරු අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික, ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍ය ආචාර්‍ය කන්දයියා සර්වේශ්වරන් මැතිඳුන් ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස සහභාගි විය. 

Read more...

කෝපායි ගුරු විද්‍යාලීය “වාණිවිලා” උත්සවය

“වාණිවිලා” උත්සවය 2017 සැප්තැම්බර් මස 28 වන දින කෝපායි ගුරු පුහුණු විද්‍යාලයේ දී පැවැත්විණි. මෙම අවස්ථාවට ගරු අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික, ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍ය ආචාර්‍ය කන්දයියා සර්වේශ්වරන් මැතිඳුන් ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස සහභාගි විය. 

Read more...

කිලිනොච්චිය සිවපාදකලෛයහම් රජයේ දෙමළ මිශ්‍ර පාසලේ වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවය - 2017

කිලිනොච්චිය සිවපාදකලෛයහම් රජයේ දෙමළ මිශ්‍ර පාසලේ වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවය 2017 සැප්තැම්බර් මස 21 වන දින පාසල් ශ්‍රවණාගාරයේදී පවත්වනු ලැබීය.මෙම අවස්ථාවට අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික කටයුතු,

Read more...