ගරු අමාත්‍ය

ගරු ආචාර්‍යය කන්දයියා සර්වේෂ්වරන්  

අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික කටයුතු, ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යවර

අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගේ කාර්යාලය, 

නො.124, ආඩියපාදම් පාර,

කල්වියන්කාඩු, යාපනය. 

ශ්‍රී ලංකාව.

 
 
දුරකතන: 021-2054094 
ෆැක්ස්: 021-2054093 
විද්‍යුත් තැපෑල: 
 

 

අධ්‍යාපන ලේකම්

ආර්.රවීන්ද්‍රන් මහතා
අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික කටයුතු, ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු  අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ කාර්යාලය, 

චෙම්මනි පාරනල්ලූර්යාපනය,  ශ්‍රී ලංකාව

 

දුරකතන: 021-221 925

9 ෆැක්ස්: 021-222 0794

  ජංගම: 0773868588

විද්‍යුත් තැපෑල: rasar60@gmail.com

මෙහෙවර

  අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික හා ක්‍රීඩා යනාදි අංශ වල ක්‍රියාකාරකම් සැලසුම් කිරීම හා මග පෙන්වීම් තහවුරු කරන ප්‍රතිපත්ති නිර්මාණය කිරීමත්,  පුද්ගලික සංවර්ධනය ගොඩනැංවීම තහවුරු කිරීමත්, උතුරු පළාතේ සමාන පෞරෂත්වයකින් යුත් සමාජයක් බිහි කිරීමත් වේ.  

පුවත් සහ වැඩසටහන්

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

උපාධිදාරී ගුරුවරු බඳවා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ සහ ප්‍රායෝගික විභාගය - 2017

දෙමළ, ඉතිහාසය, සිවිල්, භූගෝල විද්‍යාව, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය, කෘෂිකර්මය, දෙවන බස (දෙමළ), මාධ්‍යය අධ්‍යයනය, ඉංග්‍රීසි, මග පෙන්වීම් හා උපදෙස් යනාදී විෂයන් වල පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිදාරී ගුරුවරු බඳවා ගැනීමේ තරඟකාරී විභාගයෙන් සමත් වූවන් සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණය හා ප්‍රායෝගික විභාගය එළඹෙන 16,17,18,19 යනාදී දිනයන් වලදී උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික, ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යංශයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතයි. 

තේරී පත් වූ අයගේ ලිපි ඒ ඒ අයගේ ලිපිනයන් වෙත යොමු කර ඇත. අදාළ ලිපියේ සඳහන් පරිදි නිශ්චිත දිනයේ දී සම්මුඛ පරීක්ෂණයට වාර්තා කරන මෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම් විසින් ඉල්ලා සිටින ලදි.  

Selected Candidates list

Instruction in Sinhala