ගරු අමාත්‍ය

ගරු ආචාර්‍යය කන්දයියා සර්වේෂ්වරන්  

අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික කටයුතු, ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යවර

අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගේ කාර්යාලය, 

නො.124, ආඩියපාදම් පාර,

කල්වියන්කාඩු, යාපනය. 

ශ්‍රී ලංකාව.

 
 
දුරකතන: 021-2054094 
ෆැක්ස්: 021-2054093 
විද්‍යුත් තැපෑල: 
 

 

අධ්‍යාපන ලේකම්

එස්. සත්‍යසීලන් මහතා
අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික කටයුතු, ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු  අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ කාර්යාලය, 

චෙම්මනි පාරනල්ලූර්යාපනය,  ශ්‍රී ලංකාව

 

දුරකතන: 021-221 925

9 ෆැක්ස්: 021-222 0794

  ජංගම: 0774933994

විද්‍යුත් තැපෑල: sathiyaseelan1964@gmail.com

මෙහෙවර

  අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික හා ක්‍රීඩා යනාදි අංශ වල ක්‍රියාකාරකම් සැලසුම් කිරීම හා මග පෙන්වීම් තහවුරු කරන ප්‍රතිපත්ති නිර්මාණය කිරීමත්,  පුද්ගලික සංවර්ධනය ගොඩනැංවීම තහවුරු කිරීමත්, උතුරු පළාතේ සමාන පෞරෂත්වයකින් යුත් සමාජයක් බිහි කිරීමත් වේ.  

පුවත් සහ වැඩසටහන්

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

කෝපායි ක්‍රිස්තියානි විද්‍යාලීය වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රධානොත්සවයට ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමා සහභාගි විය.

කෝපායි ක්‍රිස්තියානි විද්‍යාලීය වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රධානොත්සවය 2017 සැප්තැම්බර් මස 27 වන දින වද්‍යාලීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී පවත්වනු ලැබීය. මෙම අවස්ථාවට ගරු අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික, ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍ය ආචාර්‍ය කන්දයියා සර්වේශ්වරන් මැතිඳුන් ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස සහභාගි විය. 

මෙහිදී යාපනය කලාප අධ්‍යාපන නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක කළමණාකරු ඇතුළු තවත් නිලධාරිවරු සහභාගි වූහ.  මෙහිදී පාසල් මට්ටමින්, පළාත් මට්ටමින් සහ ජාතික මට්ටමේ විභාග හා තරඟවලදී විශිෂ්ටතම ප්‍රතිඵල ලබාගත් සිසුන්ට ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තන් සහ අනෙකුත් සම්භාවනීය අමුත්තන් විසින් සම්මාන සහ ත්‍යාග පිරිනැමිනි.