ප‍්‍රධාන අමාත්‍ය ලේකමි

  Saraswathy

එස්. මෝහනාදන් මහත්මිය 

ලේකම් 

පළාත් පාලන, කර්මාන්ත හා ඉඩම් අමාත්‍යාංශය

නුවර පාර,

කයිතඩි.

දුරකතන: +94-21-205 7110

 ෆැක්ස්: +94-21-205 7120

 

පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය

මන්නාරම් දිස්ත්‍රික්කයේ යුධ හමුදාව යටතේ තිබූ තවත් එක් ඉඩම් කොටසක් නිදහස් කරන ලදි

මන්නාරම් දිස්ත්‍රික්කයේ යුධ හමුදාව යටතේ තිබූ තවත් එක් ඉඩම් කොටසක් නිදහස් කර ඇත. මෙම ඉඩම් නිදහස් කිරීමට අදාළ ලේඛණ 54 වන යුධ හමුදා බලසේනා ආඥාපති සහ 61 වන යුධ හමුදා බලසේනා ආඥාපතිවරු විසින් මන්නාරම් දිස්ත්‍රික් දිසාපති සී.ඒ.මෝහන්දාස් මහතා හට 2019 ජනවාරි 29 වන දින මන්නාරම් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී නිල වශයෙන් භාර දෙනු ලැබිණ.

Read more...

යාපනය මධ්‍යම බස් පර්යන්තයේ නවීකරණ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි

යාපනය මධ්‍යම බස් පර්යන්තය නවීකරණය කරනු ලැබූ බස් පර්යන්තයක් වශයෙන් ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කිරීමට නියමිතයි.

Read more...

වලිකාමම් උතුරු ප්‍රදේශයේ තවත් එක් ඉඩම් කොටසක් ජනතා අයිතියට

තෛයිට් ප්‍රදේශයේ තෛයිට්ටි උතුරු ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශය J/249 සහ තෛයිට්ටි දකුණු ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශය J/250 යන ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශ දෙකම ඇතුලත් වන පරිදි අක්කර 19.6 ක ඉඩම් කොටසක් 2019  ජනවාරි 22 වන දින මහජන අයිතියට ලබාදෙනු ලැබිණ.

Read more...

ප්‍රධාන අමාත්‍ය 2017 වර්ෂය සඳහා වූ උපමාන පාදක ප්ර්දාන අරමුදල් යටතේ ආධාර ප්රහධානය කෙරුණි

ප්‍රධාන අමාත්‍ය ගරු විනිසුරු සී.වී. විග්නේෂ්වරන් මහතාගේ මගපෙන්වීම යටතේ අඩු ආදායම් ලාභී පුද්ගලයන් සහා ඔවුන්ගේ ජීවනෝපාය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් ප්‍රධාන අමාත්‍ය 2017 වර්ෂය සහා වූ  උපමාන පාදක ප්‍රදාන අරමුදලින් රු.4,304,500.00 ක වටිනාකමින් යුත් ආධාර ලබා දෙන ලදි.

Read more...