ප‍්‍රධාන අමාත්‍ය ලේකමි

  Saraswathy

එස්. මෝහනාදන් මහත්මිය 

ලේකම් 

පළාත් පාලන, කර්මාන්ත හා ඉඩම් අමාත්‍යාංශය

නුවර පාර,

කයිතඩි.

දුරකතන: +94-21-205 7110

 ෆැක්ස්: +94-21-205 7120

 

පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය

ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් උතුරු පළාත් ප්ර ධාන අමාත්යකතුමා හමුවේ

ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් තරංජිත් සිං සාන්දු මහතා 2017 ජුනි 29 වන දින උතුරු පළාත් ප්රභධාන අමාත්ය  ගරු විනිසුරු සී.වී. විග්නේෂ්වරන් මැතිතුමා ප්රනධාන අමාත්යා අමාත්යංධශයේ දී හමුවී සාකච්ඡා කරන ලදි.  

මෙහිදී මහ කොමසාරිස්තුමා විසින් උතුරු පළාත් ආර්ථික අවශ්ය තා පිළිබඳ විස්තරාත්මකව දැනගත් අතර ආර්ථික සංවර්ධනයට අවශ්ය් සම්පූර්ණ දායකත්වය තමන් ලබා දෙන බවද මෙහිදී ප්රිකාශයට පත් කරන ලදි. එමෙන්ම උතුරේ සංවර්ධන ව්යායපෘති සම්බන්ධ පැහැදිලි සැලැස්මක් ඇති නම් එය තමා වෙත ඉදිරිපත් කරන ලෙසද පැවසීය.

මෙම අවස්ථාවට උතුරු පළාත් කාන්තා කටයුතු සහ පුනරුත්ථාපන අමාත්යම අනන්ති සසිදරන් මහත්මිය සහ උතුරු පළාත් අධ්යාළපන අමාත්යස ආචාර්යාය කන්දයියා සර්වේෂ්වරන් යනාදිවරු සහභාගි වූහ.