ප‍්‍රධාන අමාත්‍ය ලේකමි

  Saraswathy

එස්. මෝහනාදන් මහත්මිය 

ලේකම් 

පළාත් පාලන, කර්මාන්ත හා ඉඩම් අමාත්‍යාංශය

නුවර පාර,

කයිතඩි.

දුරකතන: +94-21-205 7110

 ෆැක්ස්: +94-21-205 7120

 

පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය

ප්‍රධාන අමාත්‍ය 2017 වර්ෂය සඳහා වූ උපමාන පාදක ප්ර්දාන අරමුදල් යටතේ ආධාර ප්රහධානය කෙරුණි

ප්‍රධාන අමාත්‍ය ගරු විනිසුරු සී.වී. විග්නේෂ්වරන් මහතාගේ මගපෙන්වීම යටතේ අඩු ආදායම් ලාභී පුද්ගලයන් සහා ඔවුන්ගේ ජීවනෝපාය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් ප්‍රධාන අමාත්‍ය 2017 වර්ෂය සහා වූ  උපමාන පාදක ප්‍රදාන අරමුදලින් රු.4,304,500.00 ක වටිනාකමින් යුත් ආධාර ලබා දෙන ලදි.

මෙම වැඩමුළුව 2017 නොවැම්බර් 08 වන දින කෛතඩි ප්‍රදේශයේ පිහිටි ප්‍රධාන අමාත්‍ය අමාත්‍යංශයේ දී පවත්වනු ලැබිණ. මෙහිදී ස්වයං රැකියා උත්සහයන් සහා ප්‍රතිලාභියෙකු හට රු.79,000.00 ක් වටිනා ධීවර උපකරණ ද තවත් ප්‍රතිලාභියෙකු හට රු.73,000.00 ක් වටිනා ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර ද පාසල් සිසුන් 18 දෙනෙකුට රු.14,000.00 ක වටිනා පාපැදි ද විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් සහා රු.276,000.00 ක් වටිනා ලැප්ටොප් ද පාසල් සිසුන් 04 දෙනෙකුට රු.2000.00 ක් වටිනා අධ්‍යාපන උපකරණ ද ප්‍රතිලාභීන් 8 දෙනෙකුට රු.36,000.00 ක් වටිනා මහන මැෂින් ද ප්‍රතිලාභීන් 3 දෙනෙකුට රු.60,000.00 ක් වටිනා ජල පොම්ප කිරීමේ යන්ත්‍ර ද අඩු ආදායම් ලාභී පවුල් 16 කට වැසිකිළි පහසුකම් සපයා දීම සහා එක පවුලකට රු.95,000.00 ක් බැගින් ද දුප්පත් පවුල් 11 කට ළිං සහ නළ ළිං පහසුකම් සහා එක් පවුලකට රු.95,000.00 ක් බැගින් සහ අඩු ආදායම් ලාභී පවුල් 19 කට රු.30,000.00 බැගින්ද ලබා දෙනු ලැබීය.

මෙම අවස්ථාවට ප්‍රධාන අමාත්‍ය අමාත්‍යංශ ලේකම් රූබිනී වරදලිංගම් මහත්මිය සහ අමාත්‍යංශ නිලධාරිවරු රැසක් ද සහභාගි වූහ. 

 width=500

 width=500

 width=500

 width=500

 width=500

 width=500

 width=500

 width=500

 width=500

 width=500

 width=500