ධීවර කටයුතු ලේකමි

 

කෘෂිකර්ම හා ගොවිජන සේවා, සත්ව පාලන, වාරිමාර්ග, ධීවර, ජල සම්පාදන හා පරිසර අමාත්යාංශය ලේකමි

නො.655, නාලවර් පාර       යාපනය

දුරකතන: +94-21-2217303

ෆැක්ස් : +94-21-2217304

ජංගම : 0774933994

විද්‍යුත් තැපෑල :

sathiyaseelan1964@gmail.com

 

 

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

JICA ව්‍යාපෘති කණ්ඩායමක් සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත විය

JICA ව්‍යාපෘති නියෝජිතයින් සහ විශේෂඥ කණ්ඩායමක් පසුගිය 2018.06.26 සිට 2018.07.13 වන දින දක්වා උතුරු පළාතේ කිරි නිෂ්පාදන සංවර්ධන කටයුතු පිළිබ තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අරමුණින් නිරීක්ෂණ සංචාරයක නිරත විය.

Read more...

දශකෝටියක් අපනයන පැළ සිටුවීමේ ව්යාආපෘතිය යටතේ මීළඟ අදියර නැමති ව්යාිපෘතියේ උතුරු පළාත් දිරිගැන්වීමේ ආරම්භක වැඩසටහන

උතුරු පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තු සංවිධානයෙන් දශකෝටියක් අපනයන පැළ සිටුවීමේ  ව්යාුපෘතිය යටතේ මීළඟ අදියර නැමති ව්යාටපෘතිය යටතේ Tom E.J.C අඹ පැල සහ ලොකු ලූණු ප්රාවර්ධන දිරිගැන්වීමේ වැඩසටහනක් 2018.07.07 වන දින තිරුනල්වේලි දිස්ත්රිෘක් කෘෂිකර්ම පුහුණු මධ්යුස්ථානයේ දී පවත්වනු ලැබිණ.

Read more...

මරුදමඩු වැවට මිරිදිය මාළු පැටවුන් මුදා හැරුණි.

කෘෂිකර්ම අමාත්යි පළාතට වෙන් කරන ලද සංවර්ධන අරමුදලින් මිරිදිය ධීවර ජීවනෝපාය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා මරුදමඩු වැවට රුපියල් 300,000.00 ක් වටිනා මාළු පැටවුන් 2018 ජුනි මස 07 වන දින මුදා හරිනු ලැබින.

Read more...

දිවුරුම් ප්ර කාශ පදනමින් අරමුදලින් කෘෂිකර්ම උපකරණ ප්‍රධානය කෙරුණි.

උතුරු පළාත් සභා සාමාජික එම්.තියාගරාජා මහතා විසින් ඉදිරිපත් කළ දිවුරුම් ප්‍රකාශ පදනමේ  (CBG) අරමුදල් යටතේ වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයෙන් තෝරාගනු ලැබූ ව්‍යවසායකයන් සහා 2018.04.24 වන දින කෘෂිකර්ම උපකරණ ප්‍රධානය කෙරුණි.

Read more...

යාපනය දිස්ත්‍රික් සුවහස් මල් සංවර්ධන සංගම් වාර්ෂික රැස්වීම

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ සුවහස් පුෂ්ප වගාකරුවන්ගේ මල් පැළ වල තත්වය හා නිෂ්පාදනය ඉහළ නැවීම අරමුණු කර ගනිමින් යාපනය දිස්ත්‍රික් සුවහස් මල් සංවර්ධන සමිතියේ වාර්ෂික රැස්වීම හා වැඩමුළුවක් පසුගිය 2018 අප්‍රේල් 19/20 දිනයන්හි සංවිධානය කර තිබුණි.

Read more...