ගරු කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය

ගරු කන්දයියා සිවනේසන් මැතිතුමා

කෘෂිකර්ම හා ගොවිජන සේවා, සත්ව පාලන, වාරිමාර්ග, ධීවර, ජල සම්පාදන හා පරිසර අමාත්‍ය

නො.655, නාලවර් පාර, යාපනය, ශ්‍රී ලංකාව.

 
දුරකතන: +94-21-2217301
ෆැක්ස්: +94-21-2217302
විද්‍යුත් තැපෑල:
mullaibavan@yahoo.com

ධීවර කටයුතු ලේකමි

එස්. සත්‍යසීලන් මහතා

කෘෂිකර්ම හා ගොවිජන සේවා, සත්ව පාලන, වාරිමාර්ග, ධීවර, ජල සම්පාදන හා පරිසර අමාත්යාංශය ලේකමි

නො.655, නාලවර් පාර       යාපනය

දුරකතන: +94-21-2217303

ෆැක්ස් : +94-21-2217304

ජංගම : 0774933994

විද්‍යුත් තැපෑල :

sathiyaseelan1964@gmail.com

 

 

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

ග්රා්මීය ක්රීරඩා උළෙලේ ත්යානග ප්රාධානෝත්සවය

පෙරිය පණ්ඩි විරිච්චාන් වල්ලුවර් ප්රෙජා මධ්යකස්ථධාරීන්  විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ ග්රාථමීය ක්රීාඩා උළෙලේ ජයග්ර හණය කළ ක්රීලඩක ක්රීයඩිකාවන් සඳහා උතුරු පළාත් ධීවර හා මෝටර් රථ ප්රෂවාහන අමාත්ය  බී.ඩෙනීශ්වරන් මහතා විසින් ත්යා ග ප්ර ධානය කෙරුණි. 

Read more...

වන්නෝරිකුලම මිරිදිය ධීවර සමූපකාර සමිතියේ සංවර්ධනය උදෙසා බහු කාර්යය ගොඩනැගිල්ලක් විවෘත කරනු ලැබීය

වන්නෝරිකුලම මිරිදිය ධීවර සමූපකාර සමිතියේ සංවර්ධනය උදෙසා රුපියල් මිලියන 2.84 ක විටිනාකමකින් යුත් පහසුකම් සහිත උතුරු පළාත් ධීවර අමාත්යංංශ මූල්යු ආධාර මත ගොඩනගනු ලැබූ බහු කාර්යය ගොඩනැගිල්ල 2017 ජූලි 04 වන දින සම්ප්රලධායානුකූලව ප්රැතිලාභීන් වෙත භාර කරනු ලැබීය. 

Read more...

ග්රා්මීය ක්රීරඩා උළෙලේ ත්යානග ප්රාධානෝත්සවය

පෙරිය පණ්ඩි විරිච්චාන් වල්ලුවර් ප්රෙජා මධ්යකස්ථධාරීන්  විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ ග්රාථමීය ක්රීාඩා උළෙලේ ජයග්ර හණය කළ ක්රීලඩක ක්රීයඩිකාවන් සඳහා උතුරු පළාත් ධීවර හා මෝටර් රථ ප්රෂවාහන අමාත්ය  බී.ඩෙනීශ්වරන් මහතා විසින් ත්යා ග ප්ර ධානය කෙරුණි. මෙම ත්යා ග 2017 වර්ෂය සඳහා වූ දිවුරුම් ප්රබකාශ පදනමේ මූල්යහ ආධාර මගින් ලබා දෙනු ලැබීය.

Read more...

මූන්රාම්පිට්ටි පූජ්යි අන්තෝනියාර් ක්රීිඩා සමාජය සඳහා කුසලාන තිලිණ කෙරුණි

උතුරු පළාත් ධීවර හා මෝටර් රථ ප්ර්වාහන අමාත්යර බී.ඩෙනීශ්වරන් මහතා විසින් ක්රීිඩා ක්ෂේත්රරය දිරිගැන්වීම අරමුණින් සහ පාපන්දු ක්රී්ඩකයින් දිරිගැන්වීමේ අරමුණින් 2017 වර්ෂය සඳහා වූ දිවුරුම් ප්ර්කාශ පදනමේ මූල්යැ ආධාර මගින් රු.50,000 ක වටිනාකමකින් යුත් කුසලාන සහ පදක්කම් මූන්රාම්පිට්ටි පූජ්යා අන්තෝනියාර් ක්රීාඩා සමාජය සඳහා තිලිණ කෙරුණි.

Read more...

මන්නාරම නගරයේ ත්රීුරෝද රථ හිමියන්ගේ සංගමයේ නව විධායක කමිටුවක් පත් කරන ලදි

මන්නාරම නගර සීමාවට අයත් ත්රී0රෝද රථ හිමියන්ගේ සංගමයේ නව විධායක කමිටුවක් තේරී පත් කිරීමේ පොදු රැස්වීමක් මන්නාරම නගර ශාලාවේ දී 2017 මැයි 15 වන දින පැවැත්විය. 

Read more...