ගරු ධීවර අමාත්‍ය

ගරු බාලසුබ‍්‍රමනියමි ඩෙනීස්වරන් මැතිතුමා

ධීවර, ප‍්‍රවාහන, වෙළෙඳ හා වාණිජ කටයුතු, ග‍්‍රාම සංවර්ධන, මාර්ග සංවර්ධන හා මෝටර් රථ ප‍්‍රවාහන අමාත්‍ය

නො.655, නාලවර් පාර, යාපනය, ශ්‍රී ලංකාව.

 
දුරකතන: +94-21-2217301
ෆැක්ස්: +94-21-2217302
විද්‍යුත් තැපෑල:
denisllb@yahoo.com

ධීවර කටයුතු ලේකමි

එස්. සත්‍යසීලන් මහතා

ධීවර, ප‍්‍රවාහන, වෙළෙඳ හා වාණිජ කටයුතු, ග‍්‍රාම සංවර්ධන, මාර්ග සංවර්ධන හා මෝටර් රථ ප‍්‍රවාහන අමාත්‍යාංශ ලේකමි

නො.655, නාලවර් පාර       යාපනය

දුරකතන: +94-21-2217303

ෆැක්ස් : +94-21-2217304

ජංගම : 0774933994

විද්‍යුත් තැපෑල :

sathiyaseelan1964@gmail.com

 

 

ධීවර අමාත්‍යාංශය

උතුරු පළාත් ධීවර හා ග්රා0ම සංවර්ධන අමාත්යකතුමා විසින් පාසල් සිසුන්ගේ අධ්යාධපන කුසලතා දිරිගැන්වීමක් වශයෙන් ත්යාරග ප්ර ධානය කෙරුණි

මන්නාරම දිස්ත්රිීක්කයේ අධ්යාංපනයෙන් විශිෂ්ට සාමාර්ථ ලබා ගත් ශිෂ්යන ශිෂ්යාාවන් හට ඔවුන්ගේ දක්ෂතා තව තවත් වර්ධනය කර ගැනීමට අවශ්ය් දිරිගැන්වීමක් වශයෙන් ඔවුනට අවශ්ය් උදව් උපකාර ලබා දීමේ උත්සවය 2016 දෙසැම්බර් 11 වන දින අමාත්යශ උප කාර්යාලයේ දී පැවැත්වින. අදාළ දිරිගැන්වීම් වැඩ පිළිවෙල අමාත්යරතුමාගේ 2016 වසර නිමිත්තෙන් දිවුරුම් ප්රපකාශ පදනමින් මූල්ය  අරමුදලින් සිදු කෙරුණි.

Read more...

උතුරු පළාත් ධීවර හා ග්රා ම සංවර්ධන අමාත්යරතුමා විසින් ආධාර ප්රාධානය කෙරුණි

පෙර පැවති යුද්ධයෙන් විපතට පත් මන්නාරම් වට්ටකණ්ඩල් පාලෛයඩිපුදුක්කුලම් ප්රතදේශයේ පිහිටි අවුරුදු 125 ක පාරම්පරික පූජ්යන සෙබමාලෛ මාතා දේවස්ථානයේ නවීකරණ කටයුතු සඳහා උතුරු පළාත් ධීවර හා ග්රාපම සංවර්ධන අමාත්ය  බී.ඩෙනීශ්වරන් මහතා විසින් තම 2016 වසර නිමිත්තෙන් දිවුරුම් ප්රිකාශ පදනමින් (CBG) අරමුදලින් රු.98,450 ක වියදමින් අෂ්පේෂ්ටෝර් සෙවිලි තහඩු 55ක් මිලදී ගැනීමට අවශ්යප චෙක්පත 2016 දෙසැම්බර් 12 වන දින මන්නාරම් දිස්ත්රිීක්කයේ පිහිටි අමාත්යර උප කාර්යාලයේ දී ප්ර්ධානය කෙරුණි.

Read more...

උතුරු පළාත් ධීවර හා ග්රාරම සංවර්ධන අමාත්යේතුමා විසින් අඩම්බන් පාලෛක්කුලි ඩිලාසාල් ක්රීහඩා සමාජයට ආධාර ප්රේධානය කෙරුණි

යුද්ධය හේතුවෙන් විපතට පත් ගම්මානයක ක්රීයඩකයින් සහ එම ක්රීෙඩා සමාජය දියුණු විය යුතුයි යන අරමුණින් මන්නාරම අඩම්බන් පාලෛක්කුලි  ඩිලාසාල් ක්රී ඩා සමාජ පාපන්දු කණ්ඩායමේ ක්රීුඩකයින්ගේ ප්රනයෝජනය සඳහා පාපන්දු පාවහන් සහ පුහුණු වීම් සඳහා ප්රපයෝජනවත් වන පාවහන් ආදිය උතුරු පළාත් ධීවර හා ග්රාජම සංවර්ධන අමාත්යන බී.ඩෙනීශ්වරන් මහතා විසින් ප්රපධානය කෙරුණි.

Read more...

උතුරු පළාත් ධීවර හා ග්රාරම සංවර්ධන අමාත්යිතුමා විසින් දුප්පත් සිසුන් සඳහා අභ්යාාස පොත් ප්රාධානය කෙරුණි

අඩම්බන් පූජ්යී ව්යාණකුල මාතා දේව සභාවේ ඉල්ලීමට අනුව අදාළ ගම්මානයේ සිටින ඉතා දුප්පත් සිසුන්ගේ අධ්යානපන කටයුතු සඳහා උතුරු පළාත් ධීවර හා ග්රාටම සංවර්ධන අමාත්යට බී.ඩෙනීශ්වරන් මහතා විසින් තම 2016 වසර නිමිත්තෙන් දිවුරුම් ප්රුකාශ පදනමින් (CBG) අරමුදලින් සිසුන් පනස්දෙනෙකුට අවශ්‍ය අභ්යාතස පොත් 200 ක් 2016 දෙසැම්බර් 11 වන දින මන්නාරම් දිස්ත්රිනක්කයේ පිහිටි අමාත්යප උප කාර්යාලයේ දී නිල වශයෙන් ප්රඅධානය කෙරුණි.

Read more...

උතුරු පළාත් ධීවර හා ග්රාතම සංවර්ධන අමාත්යිතුමා විසින් ගම්මාන සඳහා ආධාර ලබා දීමේ ව්යාතපෘතිය ආරම්භ

මන්නාරම දිස්ත්රියක්කයට අයත් ගම්මාන ස්ථාවර කරන්නා වූ උතුරු පළාත් ධීවර හා ග්රාාම සංවර්ධන අමාත්ය් බී.ඩෙනීශ්වරන් මහතාගේ ව්යාතපෘතිය යටතේ 2016 වසර නිමිත්තෙන් දිවුරුම් ප්ර කාශ පදනමින් (CBG) අරමුදලින් රාජ්යී ආයතන, පෙරපාසල් සහ දේවස්ථාන වලට අවශ්යම විශේෂ ආධාර ප්රසධානය කෙරුණි. පහත සඳහන් අරමුදල් වෙන්කොට අමාත්යතතුමා විසින් අවශ්යව ආධාර නිල වශයෙන් අදාළ සංවිධාන වල නියෝජිතයන් හට 2016 දෙසැම්බර් 11 වන දින මන්නාරම දිස්ත්රිාක්කයේ පිහිටි අමාත්ය  උප කාර්යාලයේ දී ප්රෝධානය කෙරුණි.

Read more...