ධීවර කටයුතු ලේකමි

 

කෘෂිකර්ම හා ගොවිජන සේවා, සත්ව පාලන, වාරිමාර්ග, ධීවර, ජල සම්පාදන හා පරිසර අමාත්යාංශය ලේකමි

නො.655, නාලවර් පාර       යාපනය

දුරකතන: +94-21-2217303

ෆැක්ස් : +94-21-2217304

ජංගම : 0774933994

විද්‍යුත් තැපෑල :

sathiyaseelan1964@gmail.com

 

 

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

කාන්තා කටයුතු අමාත්‍යංශය මගින් ඉටිපන්දම් නිෂ්පාදනය සඳහා ජීවනෝපාය සහනාධාර

ඉටිපන්දම් නිෂ්පාදනයේ 04 දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායම් වශයෙන් කටයුතු කරන කාන්තා නායකත්වය ගත් පවුල් වල ව්‍යවසායකයින් සඳහා 2018 වසරේ පළාතට වෙන්කරනු ලැබූ සංවර්ධන අරමුදලින් මෙම නිෂ්පාදන වැඩිදියුණු කිරීමට අවශ්‍ය උපකරණ, ගෘහ භාණ්ඩ සහ මඩු සකස් කිරීමට අවශ්‍ය මූල්‍ය පහසුකම් උතුරු පළාත් කාන්තා කටයුතු අමාත්‍යංශය මගින් ලබා දෙනු ලැබිණ.

Read more...

උතුරු පළාතේ සේනා දළඹුවන්ගේ බලපෑම්

දැනට රටේ විවිධ ප්රගදේශයන් ඉතා සීඝ්රතයෙන් සේනා දළඹුවන්ගේ බලපෑමට ලක්ව ඇත. එලෙස උතුරු පළාතේද බඩඉරිඟු, කව්පි වැනි වගාවන් සේනා දළඹුවන්ගේ බලපෑමට ලක් වී ඇති හෙයින් ගොවීන් දැඩි අපහසුතාවයට පත් වී ඇති බවට උතුරු පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තු අධ්ය ක්ෂ එස්. සිවකුමාර් මහතා ප්රයකාශ කළේය. ආරම්භයේ බඩඉරිඟු වගාවට හානි සිදු කළ සේනා දළඹුවන්ගේ බලපෑම දැන් අනෙකුත් බෝග වගාවන් වලටද පැතිරී යයි. මේ හේතුව නිසා ගොවීන් දැඩි පීඩාවට පත්ව ඇත. 

Read more...

JICA ව්‍යාපෘති කණ්ඩායමක් සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත විය

JICA ව්‍යාපෘති නියෝජිතයින් සහ විශේෂඥ කණ්ඩායමක් පසුගිය 2018.06.26 සිට 2018.07.13 වන දින දක්වා උතුරු පළාතේ කිරි නිෂ්පාදන සංවර්ධන කටයුතු පිළිබ තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අරමුණින් නිරීක්ෂණ සංචාරයක නිරත විය.

Read more...

දශකෝටියක් අපනයන පැළ සිටුවීමේ ව්යාආපෘතිය යටතේ මීළඟ අදියර නැමති ව්යාිපෘතියේ උතුරු පළාත් දිරිගැන්වීමේ ආරම්භක වැඩසටහන

උතුරු පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තු සංවිධානයෙන් දශකෝටියක් අපනයන පැළ සිටුවීමේ  ව්යාුපෘතිය යටතේ මීළඟ අදියර නැමති ව්යාටපෘතිය යටතේ Tom E.J.C අඹ පැල සහ ලොකු ලූණු ප්රාවර්ධන දිරිගැන්වීමේ වැඩසටහනක් 2018.07.07 වන දින තිරුනල්වේලි දිස්ත්රිෘක් කෘෂිකර්ම පුහුණු මධ්යුස්ථානයේ දී පවත්වනු ලැබිණ.

Read more...

මරුදමඩු වැවට මිරිදිය මාළු පැටවුන් මුදා හැරුණි.

කෘෂිකර්ම අමාත්යි පළාතට වෙන් කරන ලද සංවර්ධන අරමුදලින් මිරිදිය ධීවර ජීවනෝපාය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා මරුදමඩු වැවට රුපියල් 300,000.00 ක් වටිනා මාළු පැටවුන් 2018 ජුනි මස 07 වන දින මුදා හරිනු ලැබින.

Read more...