ගරු කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය

ගරු කන්දයියා සිවනේසන් මැතිතුමා

කෘෂිකර්ම හා ගොවිජන සේවා, සත්ව පාලන, වාරිමාර්ග, ධීවර, ජල සම්පාදන හා පරිසර අමාත්‍ය

නො.655, නාලවර් පාර, යාපනය, ශ්‍රී ලංකාව.

 
දුරකතන: +94-21-2217301
ෆැක්ස්: +94-21-2217302
විද්‍යුත් තැපෑල:
mullaibavan@yahoo.com

ධීවර කටයුතු ලේකමි

 

කෘෂිකර්ම හා ගොවිජන සේවා, සත්ව පාලන, වාරිමාර්ග, ධීවර, ජල සම්පාදන හා පරිසර අමාත්යාංශය ලේකමි

නො.655, නාලවර් පාර       යාපනය

දුරකතන: +94-21-2217303

ෆැක්ස් : +94-21-2217304

ජංගම : 0774933994

විද්‍යුත් තැපෑල :

sathiyaseelan1964@gmail.com

 

 

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

දිවුරුම් ප්ර කාශ පදනමින් අරමුදලින් කෘෂිකර්ම උපකරණ ප්‍රධානය කෙරුණි.

උතුරු පළාත් සභා සාමාජික එම්.තියාගරාජා මහතා විසින් ඉදිරිපත් කළ දිවුරුම් ප්‍රකාශ පදනමේ  (CBG) අරමුදල් යටතේ වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයෙන් තෝරාගනු ලැබූ ව්‍යවසායකයන් සහා 2018.04.24 වන දින කෘෂිකර්ම උපකරණ ප්‍රධානය කෙරුණි.

Read more...

යාපනය දිස්ත්‍රික් සුවහස් මල් සංවර්ධන සංගම් වාර්ෂික රැස්වීම

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ සුවහස් පුෂ්ප වගාකරුවන්ගේ මල් පැළ වල තත්වය හා නිෂ්පාදනය ඉහළ නැවීම අරමුණු කර ගනිමින් යාපනය දිස්ත්‍රික් සුවහස් මල් සංවර්ධන සමිතියේ වාර්ෂික රැස්වීම හා වැඩමුළුවක් පසුගිය 2018 අප්‍රේල් 19/20 දිනයන්හි සංවිධානය කර තිබුණි.

Read more...

දිවුරුම් ප්ර කාශ පදනමින් (CBG) අරමුදලින් කෘෂිකර්ම උපකරණ ප්‍රධානය කෙරුණි.

උතුරු පළාත් සභා සාමාජික වෛද්‍ය පී.සත්‍යලිංගම් මහතා විසින් ඉදිරිපත් කළ දිවුරුම් ප්‍රකාශ පදනමේ  (CBG) අරමුදල් යටතේ වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයෙන් තෝරාගනු ලැබූ ව්‍යවසායකයන් 51 දෙනෙකු සහා 2018.04.23 වන දින රු. 760,000.00 මුදලක වටිනාකමකින් යුත් කෘෂිකර්ම උපකරණ ප්‍රධානය කෙරුණි.

Read more...

උතුරු පළාත් ව්යයවසායකයින් පුහුණු කිරීමේ වැඩමුළුව

උතුරු පළාත් ව්යයවසායකයින් විසින් නවීන තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම තුළින් අපනයන තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම පහසු කිරීමටත්, ව්යවවසායකයින් දිරිමත් කිරීමක් වශයෙන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ තිරසාර සංවර්ධන අංශය හා  මුල් ස්වයං රැකියා අමාත්යංෙශය උතුරු පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්යංපශය හා එක්ව 2018.04.05 වන දින යාපනය දිස්ත්රිංක් ලේකම් කාර්යාලීය ශ්රයවණාගාරයේ දී රැස්වීමක් පවත්වනු ලැබින.

Read more...

කෘෂිකර්ම අමාත්යංේශයේ භාවිතයේ ඇති වතුර බව්ෂර් ප්රයධාන අමාත්යට අමාත්යංරශයට භාර දෙන ලදි

උතුරු පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්යංේශය විසින් ක්රිබයාත්මක කරනු ලැබූ ජල සම්පාදන සේවාව දිගින් දිගටම අදාළ ප්රාුදේශිය සභා හරහා ඒ ඒ ප්රයදේශ වලට ලබා දීමේ අරමුණ සඳහා වතුර බව්ෂර් 4ක් ප්රාධාන අමාත්යක අමාත්යංළශයට භාර දීමට කටයුතු කර ඇත. 

Read more...