ගරු කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය

ගරු කන්දයියා සිවනේසන් මැතිතුමා

කෘෂිකර්ම හා ගොවිජන සේවා, සත්ව පාලන, වාරිමාර්ග, ධීවර, ජල සම්පාදන හා පරිසර අමාත්‍ය

නො.655, නාලවර් පාර, යාපනය, ශ්‍රී ලංකාව.

 
දුරකතන: +94-21-2217301
ෆැක්ස්: +94-21-2217302
විද්‍යුත් තැපෑල:
mullaibavan@yahoo.com

ධීවර කටයුතු ලේකමි

එස්. සත්‍යසීලන් මහතා

කෘෂිකර්ම හා ගොවිජන සේවා, සත්ව පාලන, වාරිමාර්ග, ධීවර, ජල සම්පාදන හා පරිසර අමාත්යාංශය ලේකමි

නො.655, නාලවර් පාර       යාපනය

දුරකතන: +94-21-2217303

ෆැක්ස් : +94-21-2217304

ජංගම : 0774933994

විද්‍යුත් තැපෑල :

sathiyaseelan1964@gmail.com

 

 

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

උතුරු පළාත් ව්යයවසායකයින් පුහුණු කිරීමේ වැඩමුළුව

උතුරු පළාත් ව්යයවසායකයින් විසින් නවීන තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම තුළින් අපනයන තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම පහසු කිරීමටත්, ව්යවවසායකයින් දිරිමත් කිරීමක් වශයෙන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ තිරසාර සංවර්ධන අංශය හා  මුල් ස්වයං රැකියා අමාත්යංෙශය උතුරු පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්යංපශය හා එක්ව 2018.04.05 වන දින යාපනය දිස්ත්රිංක් ලේකම් කාර්යාලීය ශ්රයවණාගාරයේ දී රැස්වීමක් පවත්වනු ලැබින.

Read more...

කෘෂිකර්ම අමාත්යංේශයේ භාවිතයේ ඇති වතුර බව්ෂර් ප්රයධාන අමාත්යට අමාත්යංරශයට භාර දෙන ලදි

උතුරු පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්යංේශය විසින් ක්රිබයාත්මක කරනු ලැබූ ජල සම්පාදන සේවාව දිගින් දිගටම අදාළ ප්රාුදේශිය සභා හරහා ඒ ඒ ප්රයදේශ වලට ලබා දීමේ අරමුණ සඳහා වතුර බව්ෂර් 4ක් ප්රාධාන අමාත්යක අමාත්යංළශයට භාර දීමට කටයුතු කර ඇත. 

Read more...

ග්රා්මීය ක්රීරඩා උළෙලේ ත්යානග ප්රාධානෝත්සවය

පෙරිය පණ්ඩි විරිච්චාන් වල්ලුවර් ප්රෙජා මධ්යකස්ථධාරීන්  විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ ග්රාථමීය ක්රීාඩා උළෙලේ ජයග්ර හණය කළ ක්රීලඩක ක්රීයඩිකාවන් සඳහා උතුරු පළාත් ධීවර හා මෝටර් රථ ප්රෂවාහන අමාත්ය  බී.ඩෙනීශ්වරන් මහතා විසින් ත්යා ග ප්ර ධානය කෙරුණි. 

Read more...

වන්නෝරිකුලම මිරිදිය ධීවර සමූපකාර සමිතියේ සංවර්ධනය උදෙසා බහු කාර්යය ගොඩනැගිල්ලක් විවෘත කරනු ලැබීය

වන්නෝරිකුලම මිරිදිය ධීවර සමූපකාර සමිතියේ සංවර්ධනය උදෙසා රුපියල් මිලියන 2.84 ක විටිනාකමකින් යුත් පහසුකම් සහිත උතුරු පළාත් ධීවර අමාත්යංංශ මූල්යු ආධාර මත ගොඩනගනු ලැබූ බහු කාර්යය ගොඩනැගිල්ල 2017 ජූලි 04 වන දින සම්ප්රලධායානුකූලව ප්රැතිලාභීන් වෙත භාර කරනු ලැබීය. 

Read more...

ග්රා්මීය ක්රීරඩා උළෙලේ ත්යානග ප්රාධානෝත්සවය

පෙරිය පණ්ඩි විරිච්චාන් වල්ලුවර් ප්රෙජා මධ්යකස්ථධාරීන්  විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ ග්රාථමීය ක්රීාඩා උළෙලේ ජයග්ර හණය කළ ක්රීලඩක ක්රීයඩිකාවන් සඳහා උතුරු පළාත් ධීවර හා මෝටර් රථ ප්රෂවාහන අමාත්ය  බී.ඩෙනීශ්වරන් මහතා විසින් ත්යා ග ප්ර ධානය කෙරුණි. මෙම ත්යා ග 2017 වර්ෂය සඳහා වූ දිවුරුම් ප්රබකාශ පදනමේ මූල්යහ ආධාර මගින් ලබා දෙනු ලැබීය.

Read more...