ධීවර කටයුතු ලේකමි

 

කෘෂිකර්ම හා ගොවිජන සේවා, සත්ව පාලන, වාරිමාර්ග, ධීවර, ජල සම්පාදන හා පරිසර අමාත්යාංශය ලේකමි

නො.655, නාලවර් පාර       යාපනය

දුරකතන: +94-21-2217303

ෆැක්ස් : +94-21-2217304

ජංගම : 0774933994

විද්‍යුත් තැපෑල :

sathiyaseelan1964@gmail.com

 

 

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

උතුරු පළාත් ව්යයවසායකයින් පුහුණු කිරීමේ වැඩමුළුව

උතුරු පළාත් ව්යයවසායකයින් විසින් නවීන තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම තුළින් අපනයන තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම පහසු කිරීමටත්, ව්යවවසායකයින් දිරිමත් කිරීමක් වශයෙන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ තිරසාර සංවර්ධන අංශය හා  මුල් ස්වයං රැකියා අමාත්යංෙශය උතුරු පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්යංපශය හා එක්ව 2018.04.05 වන දින යාපනය දිස්ත්රිංක් ලේකම් කාර්යාලීය ශ්රයවණාගාරයේ දී රැස්වීමක් පවත්වනු ලැබින.

මෙම අවස්ථාවට උතුරු පළාත් ප්රවධාන අමාත්යර ගරු විනිසුරු සි.වී.විග්නේෂ්වරන් මහතා, උතුරු පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්යු කන්දෛයියා සිවනේසන් මහතා, මුල් ස්වයං රැකියා අමාත්යංඋශය නියෝජනය කරමින් කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්ර්ය දියුණු කිරීමේ ව්යාගපෘතියේ ව්යා පෘති අධයක්ෂ රෝහණ ගමගේ මහතා, ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය නියෝජනය කරමින් විශේෂ උපදේශක අශෝක කරුණාරත්න මහතා යනාදිවරු සහභාගි වී සිටියහ. මෙම වැඩමුළුවට උතුරු පළාත් කෘෂිකර්ම ලේකම් එස්.සත්යෝසීලන් මහතාගේ ප්රහධානත්වයෙන් පවත්වනු ලැබිණ. මෙම වැඩමුළුව සඳහා ව්ය වසායකයින් 300 ක් පමණ සහභාගි වූහ. 

කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්ර.ය දියුණු කිරීමේ ව්යා පාතිය මගින් උතුරු පළාත් ව්යෘවසායකයින් සඳහා අධාර හා බැංකු ණය මුදල් ලබා ගැනීම සඳහා කුමන ආකාරයේ යෝජනා ලබා දිය යුතුද යන්න  සහ ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් කුමන පදනම මතද අනුමත කරනු ලබන්නේ ද යන්න,  මුල් ස්වයං රැතියා අමාත්යංීශය හා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය නියෝජනය කරමින් සහභාගි වූ සම්පත්දායකයින් විසින් විස්තරාත්මක දැනුවත් කෙරුණි. එමෙන්ම මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වූ ව්යවවසායකයින්ගේ වෘත්තීමය ප්රතශ්න පිළිබඳවද සාකච්ඡාවට ලක්විය. එමෙන්ම මෙම ව්යාථපෘතිය තුළින් දියුණු වූ ව්යයවසායකයින්ගේ අත්දැකීම් පිළිබඳවද සාකච්ඡාවට ලක්විය.