ධීවර කටයුතු ලේකමි

 

කෘෂිකර්ම හා ගොවිජන සේවා, සත්ව පාලන, වාරිමාර්ග, ධීවර, ජල සම්පාදන හා පරිසර අමාත්යාංශය ලේකමි

නො.655, නාලවර් පාර       යාපනය

දුරකතන: +94-21-2217303

ෆැක්ස් : +94-21-2217304

ජංගම : 0774933994

විද්‍යුත් තැපෑල :

sathiyaseelan1964@gmail.com

 

 

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

කෘෂිකර්ම අමාත්යංේශයේ භාවිතයේ ඇති වතුර බව්ෂර් ප්රයධාන අමාත්යට අමාත්යංරශයට භාර දෙන ලදි

උතුරු පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්යංේශය විසින් ක්රිබයාත්මක කරනු ලැබූ ජල සම්පාදන සේවාව දිගින් දිගටම අදාළ ප්රාුදේශිය සභා හරහා ඒ ඒ ප්රයදේශ වලට ලබා දීමේ අරමුණ සඳහා වතුර බව්ෂර් 4ක් ප්රාධාන අමාත්යක අමාත්යංළශයට භාර දීමට කටයුතු කර ඇත. 

ඒ අනුව පසුගිය 2018.03.28 වන දින ප්රලධාන අමාත්ය  ගරු විනිසුරු කේ.වී.විග්නේෂ්වරන් මහතා හට උතුරු පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්ය0 ගරු කන්දෛයියා සිවනේසන් මහතා විසින් මෙම වතුර බව්ෂර් සියල්ල නිල වශයෙන් භාර කරනු ලැබීය. 

 මෙම අවස්ථාවට ප්රයධාන අමාත්යය අමාත්යං ශ ලේකම් රූබිනී වරදලිංගම් මහත්මිය, උතුරු පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්යං ශ ලේකම් එස්.සත්යතසීලන් මහතා, ප්රමධාන අමාත්යම අමාත්යංාශ ප්ර ධාන ගණකාධිකාරි පී.ජෙයරාජා මහතා, ගණකාධිකාරි ඒ.කිරිදරන් මහතා, උතුරු පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්යංහශ පරිපාලන නිලධාරි එම්.සාන්තසීලන් මහතා සහ අමාත්යංයශ නිලධාරීන් සහභාගි වූහ. මෙම වැඩසටහන කෛතඩි ප්රංදේශයේ පිහිටි උතුරු පළාත් ප්ර්ධාන අමාත්ය් අමාත්යංරශයේ දී පවත්වනු ලැබින.