ධීවර කටයුතු ලේකමි

 

කෘෂිකර්ම හා ගොවිජන සේවා, සත්ව පාලන, වාරිමාර්ග, ධීවර, ජල සම්පාදන හා පරිසර අමාත්යාංශය ලේකමි

නො.655, නාලවර් පාර       යාපනය

දුරකතන: +94-21-2217303

ෆැක්ස් : +94-21-2217304

ජංගම : 0774933994

විද්‍යුත් තැපෑල :

sathiyaseelan1964@gmail.com

 

 

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

JICA ව්‍යාපෘති කණ්ඩායමක් සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත විය

JICA ව්‍යාපෘති නියෝජිතයින් සහ විශේෂඥ කණ්ඩායමක් පසුගිය 2018.06.26 සිට 2018.07.13 වන දින දක්වා උතුරු පළාතේ කිරි නිෂ්පාදන සංවර්ධන කටයුතු පිළිබ තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අරමුණින් නිරීක්ෂණ සංචාරයක නිරත විය.

උතුරු පළාත් සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ කිරි නිෂ්පාදන සංවර්ධනය පිළිබ වූ (Dairy Development Project) වසර 04ක ව්‍යාපෘති යෝජනාව  JICA ආයතනය මගින් දැනටමත් අනුමත කර තිබුණි. මෙම සංචාරයේ අරමුණ වූයේ ව්‍යාපෘති කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය මූලික දත්ත එකතු කිරීම හා තාක්ෂණික උපදෙස් සැපයීමයි.

මෙම සංචාරයේ එක් පියවරක් වශයෙන්  2018.07.02 වන දින පළාත් සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවට සංචාරයේ යෙදුණි. එහිදී උතුරු පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය කන්දයියා සිවනේසන්  මහතා, පළාත් අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ආචාර්‍ය එස්.වසීකරන් මහතා සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ පශූ වෛද්‍යවරු සමග සාකච්ඡාවක නිරත වූහ.

මෙම සාකච්ඡාවේ දි දෙපාර්තමේන්තු ව්‍යුහය, කිරි නිෂ්පාදන සම්බන්ධයෙන් දැනට පවතින තත්වය, කිරි එක්රැස් කිරීමේ තොරතුරු යනාදි මූලික කරුණු සහ තාක්ෂණික කරුණු පිළිබව සාකච්ඡාවට ලක්විය.

මෙම හමුව දිගින් දිගටම 2018.07.03 වන දින ඉහත සහන් කණ්ඩායමේ සාමාජිකයන් උතුරු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් ඒ.පත්තිනාදන් මහතාද හමුවිය. එම හමුවේ දී සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ආචාර්‍ය එස්.වසීකරන් මහතා, නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (සැලසුම්) ආර්.උමාකාන්දන් මහතා සහ ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලීය ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි එන්.ජෙයගනේෂ් මහතා යනාදිවරු සහභාගි වී අදහස් හුවමාරු කර ගත්හ.

 

ඉහත සහන් කණ්ඩායම දිගින් දිගටම උතුරු පළාතේ නවාතැන් ගෙන මෙම ව්‍යාපෘතියට අදාළ විවිධ පාර්ශව සමග සාකච්ඡා පවත්වන ලදි.