ධීවර කටයුතු ලේකමි

 

කෘෂිකර්ම හා ගොවිජන සේවා, සත්ව පාලන, වාරිමාර්ග, ධීවර, ජල සම්පාදන හා පරිසර අමාත්යාංශය ලේකමි

නො.655, නාලවර් පාර       යාපනය

දුරකතන: +94-21-2217303

ෆැක්ස් : +94-21-2217304

ජංගම : 0774933994

විද්‍යුත් තැපෑල :

sathiyaseelan1964@gmail.com

 

 

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය

කාන්තා කටයුතු අමාත්‍යංශය මගින් ඉටිපන්දම් නිෂ්පාදනය සඳහා ජීවනෝපාය සහනාධාර

ඉටිපන්දම් නිෂ්පාදනයේ 04 දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායම් වශයෙන් කටයුතු කරන කාන්තා නායකත්වය ගත් පවුල් වල ව්‍යවසායකයින් සඳහා 2018 වසරේ පළාතට වෙන්කරනු ලැබූ සංවර්ධන අරමුදලින් මෙම නිෂ්පාදන වැඩිදියුණු කිරීමට අවශ්‍ය උපකරණ, ගෘහ භාණ්ඩ සහ මඩු සකස් කිරීමට අවශ්‍ය මූල්‍ය පහසුකම් උතුරු පළාත් කාන්තා කටයුතු අමාත්‍යංශය මගින් ලබා දෙනු ලැබිණ.

අමාත්‍යංශ ලේකම් රූබිනී වරදලිංගම් මහත්මිය විසින් වේලනෛ නැගෙනහිර, සාට්ටි ගම්මානයේ පිහිටි “ජෝසප් ඉටිපන්දම් නිෂ්පාදනය„ කරනු ලබන අදාළ කාන්තා සංවිධායකවරුන් වෙතට මෙම ආධාර ලබා දෙනු ලැබීය.