ප‍්‍රධාන අමාත්‍ය ලේකමි

  Saraswathy

එස්. මෝහනාදන් මහත්මිය 

ලේකම් 

පළාත් පාලන, කර්මාන්ත හා ඉඩම් අමාත්‍යාංශය

නුවර පාර,

කයිතඩි.

දුරකතන: +94-21-205 7110

 ෆැක්ස්: +94-21-205 7120

 

இரம்மியமான இடங்கள்

சுற்றுலாப்பயணிகளைக் கவரக்கூடிய பல இரம்மியமான இடங்கள் வடக்கு மாகாணத்தில் காணப்படுகின்றன.

 1. வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இடங்கள்

 

2. பொழுது போக்குப் பிரதேசங்கள்

 

3. சமய வழிபாட்டுத்தலங்கள்

 

4. கல்வித்துறை சார்ந்த பிரதேசங்கள்

 

5. கலாச்சாரம்