ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය

  • ප්‍රධාන කාර්යයන්

මෙහෙවර

කාර්ය සාධන පරිපාලන කාර්යයන් හා වගකීම් සඳහා 13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන අයිතීන් ට ශ්‍රී ලංකාව හා පළාත් සභාව හා එහි මත පැමිණෙන සංශෝධනය

ප්‍රධාන කාර්යයන්

  • ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීමට මග පෙන්වීම දේශීය  සංවර්ධන ප්‍රතිපත්ති අරමුණු කොට ගෙන දේශීය ගණයේ වාර්ෂික සංවර්ධන වැඩසටහන් කාර්යක්ෂම ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම හා  අධීක්ෂණය.
  • වාර්ෂික අයවැය සකස් කිරීමට මගපෙන්වීම මුල්‍ය සම්පත් භාවිතය සඳහා මුල්‍ය පාලනය හා ප්‍රතිපත්ති දිශාවන් මුල්‍ය ක්‍රමවේදය හඳුන්වාදීම සහ කාර්යයන් ව්‍යාප්ත කිරීම හා පළාත් භාණ්ඩාගාරයේ වගකීම් ධාරිතාව.
  • අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රමය ස්ථාපිත කිරීම අභ්‍යන්තර විගණන පද්ධති නියෝගයන්  කාර්යක්ෂමව හා ක්‍රමවේදීව පළාත් අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තු අතර සිදු කරන බව සහතික වීම.
  • උතුරු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සුමට පරිපාලනයක් සහතික කිරීම.
  • පළාත් සභා කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් සකස් කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා උපදෙස් දීම.
  • අනෙක් පළාත් හා රේඛීය අමාත්‍යාංශ සමග ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධීකරණය.
  • අනෙක් පළාත් හා රේඛීය අමාත්‍යාංශ සමග ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධීකරණය.
  • පළාත් කාරණා කටයුතු සඳහා නීති උපදේශක සේවා සැපයීම.