பணிப்பாளர்

திருமதி.உஷா சுபலிங்கம்
பணிப்பாளர்

தொழிற்துறைத் திணைக்களம்
முதியோர் இல்லக் கட்டடத் தொகுதி,
கண்டி வீதி, கைதடி, யாழ்ப்பாணம்.
தொ.பே: 0212057116    
கை.தொ.பே: 0777769984