வடமாகண சபையின் மலர்

வெண்டாமரை

வெண்டாமரை என்பது சேற்றில் உதித்து அழகையும் தூய்மையையும் வெளிப்படுத்தி நிற்கின்ற ஒரு மலராகும். இது கல்வியுடனும் செல்வத்துடனும் தொடர்புடையதாகக் காணப்படுகின்றது. வட மாகாணத்தின் பாரம்பரியத்திற்கேற்ப, இம்மலரானது சமூகத்தினதும் தனிநபர்களினதும் கலாசாரத்தையும் பண்பையும் மெருகூட்டுவதில் பங்கு வகிக்கின்றது. 

தொடர்புடைய ஆக்கங்கள்: