மரம்

வடமாகண சபையின் மரம்

மருதமரம்

 

உட்பொருள்

தொடர்ச்சியான இலைகள் நீண்ட ஆயுள் நேர்த்தியான தோற்றம் உயர்ந்த பார்வை போன்றவற்றைக் குறிக்கின்றது.

 

தொடர்புடைய ஆக்கங்கள்: