தொடர்பு அட்டவணை - பிரதிப் பிரதம செயலாளர் - திட்டமிடல் அலுவலகம்

அஞ்சல் முகவரி : பிரதிப் பிரதமசெயலாளர் அலுவலகம் - திட்டமிடல் , வடக்கு மாகாணசபை, இல 45, றக்கா ஒழுங்கை, சுண்டிக்குளி, யாழ்ப்பாணம்

பொது தொ.பே.இல : 021-2230451

தொலைநகல் : 021-2230354

மின்னஞ்சல் : ,

பதவி பெயர்
தொ.பே இல
பிரதிப் பிரதமசெயலாளர் - திட்டமிடல் திரு.ஆர்.உமாகாந்தன்

தொ.பே.:021-2230355

இருப்பிட தொ.பே.: 0262222653

பணிப்பாளர் - திட்டமிடல் திரு.எவ்.ஜோன்சன்

தொ.பே.:021-2230451

உதவித் திட்டப்பணிப்பாளர் திரு.என்.சர்வேஸ்வரன்

தொ.பே.:021-2230451

உதவித் திட்டப்பணிப்பாளர் திரு.வி.சொக்கநாதன்

தொ.பே.:021-2230451

நிர்வாக உத்தியோகத்தர்   தொ.பே.:021-2230451