தொடர்பு அட்டவணை - பிரதிப் பிரதம செயலாளர் - நிர்வாகம் அலுவலகம்

அஞ்சல் முகவரி :    பிரதிப் பிரதம செயலாளர் அலுவலகம் - நிர்வாகம் , வடக்கு மாகாணசபை, கண்டி வீதி, கைதடி, யாழ்ப்பாணம்.

பொது தொ.பே.இல :  021-2220960

தொலைநகல் :  021-2220950

மின்னஞ்சல் 

பதவி பெயர் தொ.பே இல

பிரதிப் பிரதமசெயலாளர் - நிர்வாகம்

திருமதி.ச.மோகநாதன்

தொ.பே: 021-3202571

உதவி பிரதமசெயலாளர்

செல்வி. உ. தர்ஷினி

தொ.பே:  021-2224761, கைத்.தொ.பே.:0777949862

நிர்வாக உத்தியோகத்தர்

 திரு.வ. பிரகலாதன்

தொ.பே: 021-2220960, கைத்.தொ.பே.:0774443250