தொடர்பு அட்டவணை - பிரதிப் பிரதம செயலாளர் - பொறியியல் சேவைகள் அலுவலகம்

அஞ்சல் முகவரி  :   பிரதிப் பிரதம செயலாளர் - பொறியியல் சேவைகள் அலுவலகம், இலக். 82, செட்டித்தெரு, நல்லுார், யாழ்ப்பாணம்.

பொது தொ.பே இல : 021-3202616

தொ.நகல். : 021-2220697

மின்னஞ்சல்  : 

பதவி பெயர்  தொலைபேசி இல 
பிரதிப் பிரதம செயலாளர்  எந்திரி எஸ். சண்முகானந்தன்

  நேரடி : 021220697

  இருப்பிடம் :

 பிரதிப் பணிப்பாளர்  எந்திரி.எஸ்.பி.சிவநேசன்

 நேரடி: 021-3202515

 இருப்பிடம்   : 021-2220789

 பிரதம கணக்காளர்  திரு.என்.ஜெயகணேஸ்

 நேரடி: 021-3202476

 எந்திரவியல் எந்திரி  எந்திரி.எம்.ஆர்.குரூஸ்

 நேரடி: 021-3215575

 நிர்வாக உத்தியோகத்தர்  திருமதி.எஸ்.சந்திரசேகர்  நேரடி : 021-3202532