தொடர்பு அட்டவணை - பிரதிப் பிரதம செயலாளர் - நிதி அலுவலகம்

அஞ்சல் முகவரி :    பிரதிப் பிரதமசெயலாளர் அலுவலகம் - நிதி , வடக்கு மாகாணசபை, கண்டி வீதி, கைதடி, யாழ்ப்பாணம்

பொது தொ.பே.இல :  021-2220854

தொலைநகல் :  021-2220853

மின்னஞ்சல்

பதவி பெயர்
தொ.பே இல

பிரதிப் பிரதமசெயலாளர் - நிதி

திரு.ஆர். பத்மநாதன்

தொ.பே.021-2220850,

பிரதம கணக்காளர், வருமானம்

 

தொ.பே. :021-2220852

பிரதம கணக்காளர், பாதீடு

திருமதி.கே. குமுதினி

தொ.பே.:021-2220851, கைத்.தொ.பே:0775544556

பிரதம கணக்காளர், Accounts & Payments

திரு.எஸ். இரமேஸ்குமார்

தொ.பே.:021-2220852, கைத்.தொ.பே:0777350599

நிர்வாக உத்தியோகத்தர்

திரு.எஸ். நந்தகுமார்

தொ.பே.:021-2220854, கைத்.தொ.பே:0776453089

நிர்வாக உத்தியோகத்தர் - வருமானம்

திருமதி.பி. மதிவதனி

தொ.பே. :021-2220854, கைத்.தொ.பே:0776248891