தொடர்பு அட்டவணை - பிரதம செயலாளர் செயலகம்

அஞ்சல் முகவரி :  கண்டி வீதி, கைதடி, யாழ்ப்பாணம்

பொது தொ.பே.இல :  021-2220843

தொலைநகல் :  021-2220841

மின்னஞ்சல்  :  

பதவி பெயர் தொ.பே இல

பிரதம செயலாளர்

 திரு. அ. பத்திநாதன்

தொ.பே: 021-2220843

சட்ட ஆலோசகர்

திரு.எஸ்.வரதராஜா

தொ.பே: 021-2220845

உதவி பிரதம செயலாளர்

திருமதி.கே.காஞ்சனா

தொ.பே: 021-2220845

 கணக்காளர்

திரு.என்.ஜெயகணேஸ்

தொ.பே: 021-2220846

 இணைப்பு செயலாளர்

திரு.கே.நாகலிங்கம்

தொ.பே: 021-2220840

நிருவாக உத்தியோகத்தர்

திருமதி.எஸ். கிருபாகரன்

தொ.பே: 021-2220842