வட மாகண சபையின் விலங்கு

வட மாகாண சபை விலங்கு

ஆண் மான்

உட்பொருள்

இது வடமாகண சமூகத்தின் இயல்புகளான கபடமின்மை, நட்புடன் பழகுதல், ஊறுவிளைவிக்காமை, அழகுணர்ச்சி என்பவற்றைக் குறிக்கின்றது.

 

தொடர்புடைய ஆக்கங்கள்: